" >> คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย" "
ITA ONLINE
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
แนะแนว
- SSH SecureShell 3.9.2
- Winbox
- DevC 5.11
- Arduin 1.8.7
- SIPA Fonts
- Foxitreader
- Font TH sarabun


 

--> ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
-- > ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 !!!!
--> ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ) อ่านรายเอียด
-- > ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการประจำปี 2564
--> ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563 -- > ภาพกิจกรรมวันเกียรติยศ ชมพู-ฟ้า #01 ปีการศึกษา 2563
-- > ภาพกิจกรรมวันเกียรติยศ ชมพู-ฟ้า #02 ปีการศึกษา 2563
-- > ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 !!!!
--> พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนแสงหิรัญกรุ๊ป" [04-03-2564]
--> เลือกประธานนักเรียน [04-03-2564]
--> ต้อนรับ ผอ.ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม [03-11-2563]
--> กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
--> กิจกรรมวันปิยมหาราช
--> กิจกรรมต่อต้านการคอรัปชั่น
--> กำหนดกิจกรรมวิชาการ

เติมเงินออนไลน์
ตรวจสอบเวลาเรียน
ระบบโรงอาหาร
วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ลีลาการเรียนรู้
ROBOT
กิจกรรม PBL
สื่อคณิตศาสตร์ครูทนงศักดิ์
งานครูสุชาติ
เรียน PHP
C programming
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
File Bookmark 2561 T1
Program BookMark 2561
IS1::
E-book อัตราส่วนตรีโกณ

static 30.09.2020