"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย"
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
รายงานประจำปี 59 (SAR)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
Appserve 2.5.10
Appserve 2.6.0
Scratch 1.4
a Foxit Reader
a Font ราชการ
a Filezilla
a Dev_c
a Dev_c_win10
a Audacity
a flash Media Live
a Sony Vegas 10
a Unhidden V3
a Bookmark IV
a AccessData64it
a AccessData32bit
a แผนจัดการเรียนรู้ บ.ค.
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
การงานอาชีพ
+และเทคโนโลยี


 

-> เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
-> เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

->-> วีดีโอ ตลาดนวัตรกรรม โรงเรียนบ้านค่าย

->-> กิจกรรมว้นครู 16 มกราคม 2562

>> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 #1
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

>> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #2
>> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #3
>> กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #4

>> สวัสดีปีใหม่ 2562 #1, #2, #3

>> บ้านค่ายสัญจร หมู่ 1-11 ตำบลหนองละลอก วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.30 - 13.00 น. ณ วัดหนองกระบอก

>> ประชุมผู้ปกครองวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
-- ม.1,ม.4 เวลา 07.30 น.
-- ม.2,ม.5 เวลา 10.00 น.
-- ม.3,ม.6 เวลา 12.30 น.
-- ค่าระดมทรัพย์ฯ ห้องเรียนปกติ 2,400 บาท ห้องเรียน MEP 9,000 บาท


>> อบรม STEM [11.2561]
>> ศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยบูรพา 8.11.2561
>> อบรม PLB สวทช. 7-8.11.2561
>> อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) 30.10.2561
>> วันปิยะมหาราช 23.10.2561
>> อบรม QR code (ก.ย.2561)
>> งานเกษียณอายุราชการ โรงแรมบ้านค่าย 1 | 2 | 3
>> งานเกษียณอายุราชการ สพม.18 ระยอง โรงแรมสตาร์
>> งานเกษียณอายุราชการ สพม.18 ระยอง โรงแรมสตาร(vdo)
>> กิจกรรมวันแม่ 2561
>> เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
>> กีฬาภายใน บ้านค่ายเกมส์ 2561 ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2


>> Logbook LTeacher (ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)
-- โปรแกรม / ตัวอย่าง / คู่มือ / powerpoint

>> ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1 | 2 [30.03.2018]
>> การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนบ้านค่าย ภาพกิจกรรม (19.03.2018)
>> โรงเรียนบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงาน ภาพกิจกรรม (19.03.2018)
>> เสวนาวิชาการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 16,19.03.2018 ภาพกิจกรรม
>> ภาพกิจกรรม การประชุมทางวิชาการ
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
-- รับโล่ วันที่ 14 มีนาคม 2561
-- วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561

>> สวนพฤกษศาสตร์ ปี 2559 ภาคผนวก ทะเบียนพรรณไม้
>> ปี 2560 ภาคผนวก ภาพถ่ายพรรณไม้

>> วันเกียรติยศ ชมพู ฟ้า ทั่วไป 1 | 2 | 3 | ภาพเดี่ยว
>> กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

>> พิธีลงนามความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว (05/02/2561)
>> บ้านค่ายสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
-- วัดปากป่า | วัดบ้านค่าย | วัดตาขัน
>> กิจกรรมวันครู โรงเรียนบ้านค่าย 2561

>> เยาวชนขับขี่ปลอดภัย 2560
>> เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.2 ปีการศึกษา 2560 1 | 2 | 3 | 4
>> แบบฟอร์มระบบเรียนรู้
>> ทัศนศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2560
>> วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย. 2560
>> มอบเกียรติบัตร
>> กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
ชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4

-> ค่ายปฎิบัติธรรม พัฒนาจิต - วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) 31/10/2560
-> วันปิยะมหารา
-> พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 1 | 2 | 3
-> รับสิ่งของจิตอาสา 1 | 2

 
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ผลงานวิชาการเต็มเล่่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมประเมินวิทยฐานะ กระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการดอทคอม โทรทัศน์ครู
บ้านไทยกู๊ดวิว  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
เช็คเวลาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบโรงอาหาร
Google Classroom
แบบบันทึกข้อมูล

รายชื่อนักเรียน 2560
วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ลีลาการเรียนรู้
ROBOT
งานครูสุชาติ
ขั้นตอนการติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
Download สื่อมัลติมีเดียครูศศินุช
สื่อมัลติมีเดียครูศศินุช
สื่อมัลติมีเดียครูมณิตา
เวบครูอดุล
เวบครูเสาวลักษณ์
เรียน PHP
C programming
สื่อครูธนวรรณ
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
File Bookmark 2561 T1
Program BookMark 2561
IS1::
แผนการสอนคอมพิวเตอร์
>> ictm4
ค้นหาโดย google

 

CHECK MAIL
+ Hotmail
+ Gmail
+ Yahoo

8 August 2015