" >> ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย เรื่อง การเปิดเรียนสัปดาห์แรก ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนเฉพาะ ม.1 และ ม.4 / วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนเฉพาะ ม.2 และ ม.5 / วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนเฉพาะ ม.3 และ ม.6 "
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ติดตามความเลื่อนไหว สพฐ.
- แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน
- การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
- แนวทางการเรียนทางไกล
- เอกสารสอน DLTV 2563
- คู่มือการจัดการโรงเรียน


 

--> สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน 2563

--> ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย เรื่องผลการพิจารณาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนบ้านค่าย

--> รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563

-->เรียนออนไลน์ ไม่พร้อม ไม่เป็นไร

--> ตารางออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
-- ม.1 | ม.2 | ม.3
-- ม.4 | ม.5 | ม.6

-> Time Line การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

-> นักเรียน ม.2 ,ม.3, ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

-> นักเรียน ม.3 และ ม.6 Download ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

-> ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
--- ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องกับฝ่ายวัดผลโรงเรียน !!!

-> ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย
--- เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบเวลาเรียน
ระบบโรงอาหาร
วิเคราะห์ นร.รายบุคคล
ลีลาการเรียนรู้
ROBOT
สื่อคณิตศาสตร์ครูทนงศักดิ์
งานครูสุชาติ
เรียน PHP
C programming
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
File Bookmark 2561 T1
Program BookMark 2561
IS1::

8 August 2015