ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านค่าย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านค่าย

ลำดับที่

 

ชื่อ-สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1   นายเอี่ยม จันทร์สว่าง 2492-2495
2   นางลลิตา นิมิตกุล 2495 (รักษาการ)
3 นายสุกรี โมกขะวรรธนะ 2495-2498
4   นายชำนาญ ผุดผ่อง 2498-2506
5   นายผัน นำเพ็ง 2506 (รักษาการ)
6   นายลอนดอน รักษมาตา 2506-2516
7   นายประมวล พรหมอินทร์ 2516-2517
8 นายอำนวย ทั่วทิพย์ 2517-2525
9 นายสุรพงษ์ ซื่อตรง 2525-2525
10 นายอำนวย ทั่วทิพย์ 2525-2530
11 นายสุรพงษ์ ซื่อตรง 2530-2533
12   นายพัฒน์ ทรงเที่ยง 2533-2536
13   นายทองอินทร์ งามสม 2536-2539
14 นายเสกล แสงพงษ์ชัย 2539-2541
15 นายวินิจ ปธานราษฏร์ 2541-2543
16

นายมานิตย์ จันวัน 2543-2551
17

นายไพรัตน์ บุญศรี

2551-2554

18 นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ 2554 - 11 พฤศจิกายน 2558
19 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน