สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านค่าย
MENU
-- MENU --
หน้าแรก
ระเบียบสมาคม
ประธานศิษย์เก่า
คณะกรรมการศิษย์เก่า
รายงานการประชุม
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
สำหรับเจ้าหน้าที่
วีดีโอศิษย์เก่า ๖๐ ปี
MAIN

ด้วยโรงเรียนบ้านค่าย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านค่าย

กำหนดการจัดงาน “๖๕ ปี ศิษย์เก่าเหย้าเยือน รวมเพื่อนบูชาครู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรั้วโรงเรียน
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รดน้ำดำหัว
และงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า     
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
(ภาคกลางคืน โต๊ะจีน ๓๐๐ โต๊ะ)