ประวัติ โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านค่าย ตั้งอยู่เลขที่ 04/1 หมู่ 6 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2492   โดยอาศัยที่ดินของวัดบ้านค่ายในเนื้อที่ 12 ไร่  โดยมี 
นายอร่าม  เวชประสิทธิ์  รักษาการในตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  และต่อมา  นายเอี่ยม  จันทร์สว่าง
เป็นผู้บริหารคนแรก 

เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2492  ในระดับชั้น  ม.1-ม.3  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2496  เปิดทำการสอนระดับชั้น  ม.4-ม.6  ปี 2506 มีเฉพาะ  ม.ศ.1- ม.ศ.3  ปี 
พ.ศ. 2518  เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) 

ในปัจจุบัน โรงเรียนได้ขยายเนื้อที่  42 ไร่ 325 ตารางวา เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา  ประเภทเดินเรียน  แผนการเรียนเต็มรูปในปีการศึกษา 2553 คือ  12:12:12/6:6:5  

มีครู - อาจารย์ ทั้งสิ้น 67 คน
พนักงานราชการ 14 คน
ครูจ้างสอนชาวไทย 23 คน
ครูจ้างสอนต่างชาติ  4  คน 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 12 คน 
นักการ/ภารโรง ลูกจ้างประจำ 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน  
นักเรียน  2,519  คน 
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 53)