" >> คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย" "
ITA ONLINE
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
แนะแนว
สำนักงาน
- SSH SecureShell 3.9.2
- Winbox
- DevC 5.11
- Arduin 1.8.7
- SIPA Fonts
- Foxitreader
- Font TH sarabun


 

--> วันครูบ้านค่ายปี 2565
วันครู 2565
--> แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู "คุรุปูชนีย์" ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
--> แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันครู "คุรุปูชนีย์" ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง


--> แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมวันครูของชมรมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านค่าย
--> แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูชมรมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

--> ไทยเซฟไทย
--> ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน Covid-19
--> ปฎิทินปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ(วัดผล) ภาคเรียนที่ 1/2564
-- > ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการประจำปี 2564
--> ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563
-- > ภาพกิจกรรมวันเกียรติยศ ชมพู-ฟ้า #01 ปีการศึกษา 2563
-- > ภาพกิจกรรมวันเกียรติยศ ชมพู-ฟ้า #02 ปีการศึกษา 2563

ลงเวลาช่วง 2/2564
ลงเวลาสอนออนไลน์
ตรวจสอบลงเวลาสอน
การพัฒนาความรู้องค์กร
สื่อคณิตศาสตร์ครูทนงศักดิ์
งานครูสุชาติ
เรียน PHP
C programming
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
File Bookmark 2561 T1
Program BookMark 2561
IS1::
E-book อัตราส่วนตรีโกณ

static 30.09.2020