" >> คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย" "
ITA ONLINE
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
สารสนเทศนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
แนะแนว
สำนักงาน
- SSH SecureShell 3.9.2
- Winbox
- DevC 5.11
- Arduin 1.8.7
- SIPA Fonts
- Foxitreader
- Font TH sarabun


 

--> แบบสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน
--> เอกสารแบบสำรวจนักเรียนที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer และแบบคัดกรอง
---- หรือมารับเอกสารด้วยตัวเองที่โรงเรียน
--> แบบสำรวจข้อมูลอุปกรณ์การเรียนทางไกล
--> ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตอบแบบสำรวจอุปกรณ์การเรียน
--> ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--> ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน Covid-19
--> ปฎิทินปฎิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ(วัดผล) ภาคเรียนที่ 1/2564
-- > ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการประจำปี 2564
--> ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563
-- > ภาพกิจกรรมวันเกียรติยศ ชมพู-ฟ้า #01 ปีการศึกษา 2563
-- > ภาพกิจกรรมวันเกียรติยศ ชมพู-ฟ้า #02 ปีการศึกษา 2563
--> พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนแสงหิรัญกรุ๊ป" [04-03-2564]
--> เลือกประธานนักเรียน [04-03-2564]
--> ต้อนรับ ผอ.ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม [03-11-2563]
--> กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
--> กิจกรรมวันปิยมหาราช
--> กิจกรรมต่อต้านการคอรัปชั่น
--> กำหนดกิจกรรมวิชาการ

ลงเวลาช่วง covid
ลงเวลาสอนออนไลน์
ตรวจสอบลงเวลาสอน
การพัฒนาความรู้องค์กร
สื่อคณิตศาสตร์ครูทนงศักดิ์
งานครูสุชาติ
เรียน PHP
C programming
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
File Bookmark 2561 T1
Program BookMark 2561
IS1::
E-book อัตราส่วนตรีโกณ

static 30.09.2020