Home

โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 ฝ่ายบริหาร

 

ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิงหา รักษาธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชยารักษ์ บุญยพุกนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน