Home

โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

กฎหมายต่างๆ


-- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
-- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16 พ.ศ.2560
-- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
-- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
-- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
-- ระเบียบกระทรวงศีกษาธิการ การขยายชั้นเรียน
-- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
-- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
-- พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
-- พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
-- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
-- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
-- พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-- พระราชบัญญัติ การศึการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
-- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
-- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
-- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
-- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจการบริหาร
-- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
-- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561
-- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
-- ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ.2559
-- ระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่บูรณาการ พ.ศ.2560
-- การมอบอำนาจกสรเปลี่ยนแปลงงบประมาณ คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554