อาคาร 1 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อาคาร 2 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อาคาร 3 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
อาคาร 4 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
อาคาร 5 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
ภาพอาคารเรียน
อาคาร 5
อาคาร 3
หอประชุม
เวที่โรงอาหาร