ฝ่ายบริหาร

ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชยารักษ์ บุญยพุกนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน