ฝ่ายบริหาร

 

ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิงหา รักษาธรรม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชยารักษ์ บุญยพุกนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน