กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

 

นายอดุล บุญเจริญ

นายสุชาติ อัมฤทธิ์

นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี

นางสาวนวลนภา ศรีพรหม

นายเตชินทร์ จอมทะรักษ์

 

นางสาวพัชรสุดา ปัญญาธิวุฒิ