กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์

 

นางจำเรียง สดใส

นายสุชาติ อัมฤทธิ์

นายอดุล บุญเจริญ

นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี

นางสาวนวลนภา ศรีพรหท

นายเตชินทร์ จอมทะรักษ์