กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

 

นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ์

นายยุทธนา หีบแก้ว

นายนววิช ตองแก้ว

นายสุพจน์ นนทศิลา

นางสาวนาฎลดา หมูก้อน

นายมนตรี เวชประสิทธิ์

นายคณากร เทียนสวัสดิ์