กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

 

นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ์

นายยุทธนา หีบแก้ว

นายนววิช ตองแก้ว

นายมนตรี เวชประสิทธิ์

นางสาวนาฎลดา หมูก้อน

 

นางสาวปวีณา ตุ้ยไธสง

นายคณากร เทียนสวัสดิ์

นายกิตติพงษ์ สุธาโร