กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสุภาภรณ์ ย่าพรหม

นางเยาวนาถ สิงโต

นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์

นางสาวณรงค์ จันทร์มหา

นางสาวธีปกรณ์ แสงอินทร์

นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือ

นายธนวรรณ สุระธรรมนิติ

นางสาวอวัสดา กิจสวน

นายวุฒิชัย จารุภัทรกูล

นางชนกนาถ ลาดจำปา

นางสาวกชพร คำภีร์

นางนิตยา ไกลกล

นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษ

นางสาวสุนันทา สุขเกษม

นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรสะแก

นางสาวชนิสรา แก้วกานก