กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสุภาภรณ์ ย่าพรหม

นางเยาวนาถ สิงห์โต

นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์

นางสาวณรงค์ จันทร์มหา

นายทีปกร แสงอินทร์

นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือ

นางสาวอวัสดา กิจสวน

นายวุฒิชัย จารุภัทรกูล

นางชนกนาถ ลาดจำปา

นางสาวกชพร คำภีร์

นางนิตยา ไกลกล

นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษ

นางสาวสุนันทา สุขเกษม

นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรสะแก

นางสุจิณณา คุณธรรม

นางพีรชญาภรณ์ หงษาพันธ์

นางสาวชุติมณฑน์ คำภิโร