กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส้งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางมลทิพย์ ทองสุข

นางสาวสุดารัตน์ ชวนปี

นายนพดล อุริตวี

นางสาววนาลี วรรณสิน

นางสาวกษมนต์ แสงอ่อน

นางสาวชนาพร แซ่ปัง

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทำบุญ

นางสาวนิภาพรรณ ยังดี

นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์สวัสดิ์

นางสาวอัญชลี ปีอาทิตย์

นางสาวนิธิพร ปักเคทัง

นางสาวอรนี ถะเกิงสุข