กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส้งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางมลทิพย์ ทองสุข

นางสาวสุดารัตน์ ชวนปี

นายเอกสิทธิ์ ภูหอม

นางสาววนาลี วรรณสิน

นายประดิษฐ ยอดโพธิ์

นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม

นายอภิพลตรี บุตตะ

นางสาวชนาพร แซ่ปัง

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทำบุญ

นางสาวนิภาพรรณ ยังดี

นายนพดล อุริตวี

นางสาวอัญชลี ปีอาทิตย์

นางสาวกษมนต์ แสงอ่อน