กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

 

นางศศินุช พุ่มสวาท

นางเสาวรส ภาระกิจ

นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น

นายจักรพันธ์ แสนปราบ

นางสาวกาญจนา พิจารย์

นางชลธิชา สำเร็จผล

นางสาวนลัทพร บุรุษโชติ

นางดวงกมล กำไรทำ

นางสาวอุลัยวรรณ ศิริโส

นางสาวตติยาภรณ์ บุตรดี

นางสาวรถสยาม วังคะฮาต