ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 (Activity)

ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง

กิจกรรม วันที่ ปีการศึกษา
--> กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #01 04-04-2564 2563
--> กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #02 04-04-2564 2563
--> กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด #03 05-04-2564 2563
--> กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 04-03-2564 2563
--> มอบทุนการศึกษา "แสงหิรัญกรุ๊ป" 04-03-2564 2563
--> กิจกรรมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม การศึกษา 03-04-2564 2563
--> ต้อนรับ ผอ.ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม 03-11-2563 2563
--> กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 29-10-2563 2563
--> กิจกรรมวันปิยมหาราช 23-10-2563 2563
--> กิจกรรมต่อต้านการคอรัปชั่น 07-10-2563 2563
--> ร้อยดวงจิต พันไมตรี หมื่นทวี แสนรัก ประจักษ์ใจ ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล 30-09-2563 2563
--> พิธีมุทิตาจิต ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล,มอบหอประชุมปิยะวิทยานุสรณ์ และ งานอาชีพแฟร์ 2563 #01 30-09-2563 2563
--> พิธีมุทิตาจิต ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล,มอบหอประชุมปิยะวิทยานุสรณ์ และ งานอาชีพแฟร์ 2563 #02 29-09-2563 2563
--> วีดีโอพิธีเปิดอาคารหอประชุม"ปิยะวิทยานุสรณ์" โรงเรียนบ้านค่าย 29-09-2563 2563
--> การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน มอบทุนการศึกษา จาก SYS 23-09-2563 2563
--> มุทิตากษิณาจารย์ ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล #01 โรงแรมสตาร์ 18-09-2563 2563
--> มุทิตากษิณาจารย์ ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล #02 โรงแรมสตาร์ 18-09-2563 2563
--> วีดีโอมุทิตากษิณาจารย์ ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล โรงแรมสตาร์ 10-09-2563 2563
--> พิธีไหว้ครู #01 ปีการศึกษา 2563 10-09-2563 2563
--> พิธีไหว้ครู #02 ปีการศึกษา 2563 10-09-2563 2563
--> วีดีโอพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง ประจำปีการศึกษา 2563 10-09-2563 2563
--> ประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย #01 04.09.2563 2563
--> วันแม่แห่งชาติ 1 11.08.2563 2563
--> วันแม่แห่งชาติ 2 11.08.2563 2563
--> มุทิตาจิต ผอ.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล เกาะช้าง ตราด 09.08.2563 2563
--> ประชุมกรรมการสถานศึกษา 2563 09.08.2563 2563
--> วันพระราชสมภพ รัชการที่ 10 24.07.2563 2563
--> การประชุมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร 02.03.2563 2563
--> วันเกียรติยศน้องพี่ชมพู-ฟ้า ปีการศึกษา 2562 21.02.2563 2563