ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 (Activity)

ภาพกิจกรรม โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง

กิจกรรม วันที่ ปีการศึกษา
--> โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร 10-10-2565 2565
--> T-GAT 2565 ม.5 03-10-2565 2565
--> โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก ศึกษาดูงาน 30-09-2565 2565
--> เกษียณอายุราชการ 2565 29-09-2565 2565
--> ก้าวท้าใจ 2565 12-09-2565 2565
--> โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา 09-09-2565 2565
--> ศึกษาดูงาน 2565 23-08-2565 2565
--> กีฬาสี 2565 11-08-2565 2565
--> ปลูกฝ้าย 20-08-2565 2565
--> วันภาษาไทย 2565 20-08-2565 2565
--> วันแม่ 2565 11-08-2565 2565
--> สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 23-08-2565 2565