สารสนเทศบุคลากร

สารสนเทศบุคลากร 2565


# ฝ่าย/กลุ่มสาระ ชาย หญิง รวม
1 บริหาร 3 2 5
2 ภาษาไทย 0 10 10
3 คณิตศาสตร์ 4 8 12
4 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2 12 14
5 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 3 3 6
6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 11 15
7 ภาษาต่างประเทศ 6 10 16
8 การงานอาชีพ 0 8 8
9 ศิลปะ 3 2 5
10 สุขศึกษา และพลศึกษา 4 3 7
11 แนะแนว 0 3 3
12 สนับสนุนการสอน 0 11 11
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 112 คน
Bankhai School
suchat@bankhai.ac.th