ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
เข้าเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านค่าย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 โทร.0819177940 , 0982852559
คำชี้แจง
การตรวจสอบสถานะการสมัครเรียน ถ้าช่อง สถานะการรับสมัคร ขึ้นคำว่า อนุมัติแล้ว ทางโรงเรียนได้รับสมัครเรียบร้อยแล้ว
ส่วนช่อง หลักฐานการรับสมัคร ขึ้นว่ายังไม่ครบ เพื่อให้นักเรียนส่งหลักฐานมาเพิ่มเติม
นักเรียนสามารถส่งหลักฐานมาเพิ่มเติมได้ ทางเมล์ที่ bankai1@spm18.go.th

ป้อนชื่อ
ที่ ชื่อ - สกุล สถานะการรับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร วัน/เวลา ที่สมัคร หมายเหตุ
1 นายศาสตรา ดาวเรือง 28 เม.ย. 2564 / 16:03:32 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดปพ.1
2 นายญาณวุฒิ ศรีบุญโฮม 28 เม.ย. 2564 / 15:58:48 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์
3 นางสาวเคลือวัลย์ ชัยอาจ 28 เม.ย. 2564 / 15:52:31 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์
4 นางสาวน้ำฟ้า นาจาน 28 เม.ย. 2564 / 14:52:08 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
5 นายญาณวัฒน์ แซ่โค้ว 28 เม.ย. 2564 / 14:47:12 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ/ขาดปพ.1
6 นางสาวสิรินทรา บุญเยี่ยม 28 เม.ย. 2564 / 14:44:41 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
7 นายมาฆวัฒน์ วงศ์พิทักษ์ 28 เม.ย. 2564 / 14:43:18 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ/ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา
8 นายนครินทร์ ศิริผล 28 เม.ย. 2564 / 14:43:03 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
9 นางสาวชนัญญา แสนหล้า 28 เม.ย. 2564 / 14:36:08 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
10 นายอัษฎาวุธ ภาษี 28 เม.ย. 2564 / 14:33:28 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ
11 นางสาวสุพัตรา ยาดี 27 เม.ย. 2564 / 15:58:43 รับสมัครโดย นางสาวปวริศา เรืองภักดี ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดาและมารดา
12 นายธีรศักดิ์ ทิพบุพะ 27 เม.ย. 2564 / 14:42:54 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ
13 นายพัทธพล ซื่อกำเนิด 27 เม.ย. 2564 / 14:36:54 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ
14 นายชาญณรงค์ อาทิตย์ตั้ง 27 เม.ย. 2564 / 12:38:36 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ
15 นางสาวพลอยชมพู เงินบุคคล 27 เม.ย. 2564 / 12:26:28 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ/ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา (แนบแต่สำเนาทะเบียนบ้านย่ามา(ผู้ปกครอง))
16 นางสาวซาล์ญ่า ์ชลสวัสดิ์ 27 เม.ย. 2564 / 12:21:12 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ
17 นายกฤษฎา ระภักดี 27 เม.ย. 2564 / 11:35:30 รับสมัครโดย นางสาวปวริศา เรืองภักดี
18 เด็กหญิงพีรดา สว่างฉาย 27 เม.ย. 2564 / 11:24:39 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
19 นายวิชยุตม์ ภาษี 27 เม.ย. 2564 / 11:24:25 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์
20 เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองเอี่ยม 27 เม.ย. 2564 / 11:20:32 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
21 เด็กชายธัชนนท์ สิงห์เห 26 เม.ย. 2564 / 21:45:52 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส ขาด เอกสารทุกรายการ
22 นายพีรณัฐ ส่องแสง 26 เม.ย. 2564 / 20:34:21 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
23 นางสาวนันทิชา บุญยืน 26 เม.ย. 2564 / 15:54:03 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
24 เด็กหญิงพัชรพร เกตุแจ้ 26 เม.ย. 2564 / 15:51:11 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
25 นายจิรายุส ลอยเมฆ 26 เม.ย. 2564 / 15:47:52 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์
26 เด็กหญิงธัญชนก ภู่เอี่ยม 26 เม.ย. 2564 / 15:46:36 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
27 เด็กหญิงชาลิสา เจริญสุข 26 เม.ย. 2564 / 15:41:21 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
28 นายศุภโชค ขาวขำ 26 เม.ย. 2564 / 15:40:17 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
29 เด็กหญิงวีรยา บุญแข็ง 26 เม.ย. 2564 / 15:37:09 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส ขาด สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
30 เด็กหญิงธัญรัต ลครพล 26 เม.ย. 2564 / 15:32:28 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส ขาด สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
31 นายณัฐพงษ์ สุขขา 26 เม.ย. 2564 / 15:28:57 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์
32 เด็กหญิงพิชญดา นามวิชา 26 เม.ย. 2564 / 15:24:02 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส ขาด 1.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
33 เด็กหญิงกชกร ภูมิชัยรักษ์ 26 เม.ย. 2564 / 15:19:08 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
34 นางสาวดวงกมล แต้มทอง 26 เม.ย. 2564 / 15:17:29 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์
35 เด็กหญิงปณิดา วงค์จิราษฎร์ 26 เม.ย. 2564 / 15:14:15 รับสมัครโดย นายทนงศักดิ์ กันใส
36 นายบดินทร์ นัทธีประเสิรฐ 26 เม.ย. 2564 / 15:12:09 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดปพ.1
37 นางสาวจังคนิภา บำรุงกุล 26 เม.ย. 2564 / 15:04:11 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์
38 นางสาวอริศรา พรมภักดิ์ 26 เม.ย. 2564 / 14:57:44 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
39 นายวรินทร ชลธี 26 เม.ย. 2564 / 12:16:20 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
40 นางสาวภัคณัฐ สุขปรีดา 26 เม.ย. 2564 / 12:08:17 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ ขาดเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
41 เด็กชายธีรพงษ์ เรืองหิรัญ 26 เม.ย. 2564 / 09:23:03 รับสมัครโดย นายวรัญญู ประทุมชาติ
42 นางสาวสุธาสินี บุบผาเจริญ 25 เม.ย. 2564 / 18:52:59 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา
43 นางสาวอินทิรา คูณปลูก 25 เม.ย. 2564 / 15:18:55 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
44 นางสาวณิชาภัทร อินศร 25 เม.ย. 2564 / 14:57:09 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านมารดา
45 นางสาวสุธาสินี อู่นอก 25 เม.ย. 2564 / 14:52:46 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
46 นางสาววิลาวัณย์ ผิวงาม 25 เม.ย. 2564 / 14:47:50 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
47 นางสาวณัฐนิชา ภู่เยี่ยม 25 เม.ย. 2564 / 14:42:56 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
48 นางสาวสุวมน เรืองทรัพย์ 25 เม.ย. 2564 / 14:36:27 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
49 เด็กหญิงธิดารัตน์ ด้วงทอง 25 เม.ย. 2564 / 14:31:06 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
50 นางสาวพิณทิพ สิทธิโชค 25 เม.ย. 2564 / 14:25:02 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
51 นางสาวจิราภรณ์ ด่วนพิมาย 25 เม.ย. 2564 / 14:13:29 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบิดา
52 นางสาวเจนจิรา มิตรสนิท 25 เม.ย. 2564 / 14:08:58 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
53 เด็กชายรัชตะ วงษ์สาคู 25 เม.ย. 2564 / 14:04:02 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบิดา
54 นางสาวกัญญารัตน์ สิงขา 25 เม.ย. 2564 / 13:58:51 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
55 นายวรเมธ ก้านขุนทด 25 เม.ย. 2564 / 13:53:49 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบิดา
56 นางสาววิภาพร เกิดทอง 25 เม.ย. 2564 / 13:48:30 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
57 นายพงศกร งอกงาม 25 เม.ย. 2564 / 13:44:07 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
58 นางสาวกัญญารัตน์ น้ำใจ 25 เม.ย. 2564 / 13:37:43 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบิดา
59 นางสาววิรากานต์ สนธิ 25 เม.ย. 2564 / 13:32:36 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านมารดาและนักเรียน
60 นางสาวสายฝน จิ๋วหุ่น 25 เม.ย. 2564 / 13:27:29 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
61 นายวงศกร แก้วสว่าง 25 เม.ย. 2564 / 13:21:36 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
62 เด็กชายพนธกร โพคามา 25 เม.ย. 2564 / 09:59:05 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
63 นายปภาณ พุทธไชย 24 เม.ย. 2564 / 19:29:23 รับสมัครโดย นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
64 นายพณิชพล ธำรงลักษณ์กุล 24 เม.ย. 2564 / 16:33:13 รับสมัครโดย นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
65 เด็กชายสิรภพ คงศิริ 24 เม.ย. 2564 / 16:32:38 รับสมัครโดย นางสาวนวลนภา ศรีพรหม
66 นายนัฐดนัย มาอินทร์ 24 เม.ย. 2564 / 16:31:32 รับสมัครโดย นางสาวสุนันทา สุขเกษม
67 นายพีรพล เรืองภักดี 24 เม.ย. 2564 / 16:31:03 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
68 นางสาวศิวพร ธรรมมี 24 เม.ย. 2564 / 16:25:30 รับสมัครโดย นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
69 นายสิรวิชญ์ แร่เพชญ์ 24 เม.ย. 2564 / 16:25:17 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดใบปพ.1 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
70 นางสาวเอมมิกา มะลิน 24 เม.ย. 2564 / 16:24:15 รับสมัครโดย นางสาวสุนันทา สุขเกษม
71 นางสาวสุจิรา อินทร์ยงค์ 24 เม.ย. 2564 / 16:20:34 รับสมัครโดย นางสาวนวลนภา ศรีพรหม ขาดสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
72 นายอรรถพร บำรุงพงษ์ 24 เม.ย. 2564 / 16:18:26 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา รูปถ่าย
73 นางสาวอภิชญา โพธิ์ไพโรจน์ 24 เม.ย. 2564 / 16:17:35 รับสมัครโดย นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
74 นายโจดี้ ซิบโปลด์ 24 เม.ย. 2564 / 16:17:27 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
75 นางสาววชิรวรรณ อินช่วย 24 เม.ย. 2564 / 16:13:32 รับสมัครโดย นางสาวนวลนภา ศรีพรหม ขาดสูติบัตร
76 นายภูริภัทร ลักษวุธ 24 เม.ย. 2564 / 16:12:06 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
77 นางสาวณัฐรุชา ยมหา 24 เม.ย. 2564 / 16:11:02 รับสมัครโดย นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
78 นายชยณัฐ เรืองทอง 24 เม.ย. 2564 / 16:09:39 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดรูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา
79 นางสาวศิรินญา สารบรรณ 24 เม.ย. 2564 / 16:07:22 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
80 เด็กหญิงชลลดา ชลวานิช 24 เม.ย. 2564 / 16:05:38 รับสมัครโดย นางสาวนวลนภา ศรีพรหม ขาดสูติบัตร
81 นางสาวปทิตตา ชาวเขาดิน 24 เม.ย. 2564 / 16:05:33 รับสมัครโดย นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
82 นางสาวพิยดา ศิริปะกะ 24 เม.ย. 2564 / 16:02:18 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดรูปถ่าย
83 นายสรวิศ ชวนชื่น 24 เม.ย. 2564 / 16:01:14 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบิดา
84 นางสาวสโรชา อนันต์ปรีดาสุข 24 เม.ย. 2564 / 15:54:37 รับสมัครโดย นายเตชินท์ จอมฑะรักษ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา รูปถ่าย สูติบัตร
85 นายพรเทพ แซ่จ๋าว 24 เม.ย. 2564 / 15:52:43 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
86 นายอภิชา เจริญรัตน์ 24 เม.ย. 2564 / 15:44:24 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
87 นายเอี่ยมนุกาล สิงห์โนนทัน 24 เม.ย. 2564 / 15:36:37 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านมารดา
88 นางสาวสุธามาศ คำเภาว์ 24 เม.ย. 2564 / 15:31:18 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
89 นางสาวญาดา บุญประเสริฐ 24 เม.ย. 2564 / 15:24:32 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านมารดา
90 นางสาวกิตติกา กำลังงาม 24 เม.ย. 2564 / 15:19:44 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
91 เด็กชายนิธิพิชญ์ จันนคร 24 เม.ย. 2564 / 15:13:10 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านมารดา
92 เด็กหญิงกนิษฐา บุญสม 24 เม.ย. 2564 / 15:07:01 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ
93 นางสาวกาญจนา ชาวนา 24 เม.ย. 2564 / 13:23:33 รับสมัครโดย นางสาวนฏกร เมืองศิริ