สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปโล่ มีรวงข้าวล้อมรอบอักษร บ.ค. และคบเพลิง

" รวงข้าว " คือ สัญลักษณ์ ของความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์

" คบเพลิง " คือ สัญลักษณ์ของการกีฬา ความสามัคคี รวมพลัง ของชาว บ.ค.

 

ชื่อย่อ

บ.ค.

 

คำขวัญโรงเรียน

"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย"

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2559 โรงเรียนบ้านค่ายจะเป็นผู้นำไอซีที วิถีไทย วิถีพุทธ สูงสุดสู่มาตรฐานสากล บนหลักประชาธิปไตย ยึดแนวปฏิรูปการศึกษาใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

คติพจน์โรงเรียน

ปัญญา นราน รตฺน (ปัญญาคือดวงแก้วของนรชน)

 

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - ฟ้า