รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านค่าย

ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายบริหาร

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผอ.4
2 นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ รอง ผอ.3
3 นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รอง ผอ.3
4 นายสิงหา รักษาธรรม รอง ผอ.3
5 นายชยารักษ์ บุญยะพุกกะนะ รอง ผอ.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางศศินุช พุ่มสวาท ครู คศ.3
2 นางสาวกาญจนา พิจารย์ ครู คศ.2
3 นางเสาวรส ภาระกิจ ครู คศ.2
4 นางชลธิชา สำเร็จผล ครู คศ.1
5 นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น ครู คศ.1
6 นายจักรพันธ์ แสนปราบ ครู คศ.1
7 นางสาวดรุณี เรืองจันทร์ ครู คศ.1
8 นางสาวตติยาภรณ์ บุตรดี ครู คศ.1
9 นางสาวอุลัยวรรณ ศิริโส ครู คศ.1
10 นางสาวรถสยาม วังคะฮาต คผช.
11 นางสาวนลัทพร บุรุษโชติ คผช.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสุภาภรณ์ ย่าพรหม ครู คศ.3
2 นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์ ครู คศ.3
3 นางเยาวนารถ สิงห์โต ครู คศ.3
4 นายธนวรรณ สุระธรรมนิติ ครู คศ.2
5 นางสาวณรงค์ จันทรมหา ครู คศ.2
6 นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือ ครู คศ.2
7 นายทีปกร แสงอินทร์ ครู คศ.2
8 นางนิตยา ไกลกล ครู คศ.2
9 นางชนกนาถ ลาดจำปา ครู คศ.2
10 นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษ ครู คศ.2
11 นางสาวสุนันทา สุขเกษม ครู คศ.2
12 นางสาวอวัสดา กิจสวน ครู คศ.1
13 นายวุฒิชัย จารุภัทรกูล ครู คศ.1
14 นางสาวกชพร คำภีร์ ครู คศ.1
15 นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรสะแก ครู คศ.1
16 นางสาวชนิสรา แก้วกานก ครูจ้างสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางจำเรียง สดใส ครู คศ.3
2 นายสุชาติ อัมฤทธิ์ ครู คศ.2
3 นายอดุล บุญเจริญ ครู คศ.2
4 นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี ครู คศ.2
5 นางสาวนวลนภา ศรีพรหม ครู คศ.1
6 นายเตชินทร์ จอมทะรักษ์ ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวปวริศา เรืองภักดี ครู คศ.2
2 นางภัสพร วรรณพฤกษ์ ครู คศ.2
3 นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์ ครู คศ.2
4 นางวรางคณา ชุมเสน ครู คศ.2
5 นางสาวจุฑารัตน์ พวงทอง ครู คศ.1
6 นายอาศิระ วรวงษ์ ครู คศ.1
7 นายณัฐกร สุนนท์นาม ครู คศ.1
8 นายพรทวี มีศรี ครู คศ.1
9 นายทนงศักดิ์ กันใส ครู คศ.1
10 นายทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์ ครู คศ.1
11 นางสาววนิตา แก้วพิภพ ครู คศ.1
12 นางสาวฐานิตาพัชร์ อภิวงค์งาม ครู คศ.1
13 นางสาวรัชดาพร กุลวุฒิ คผช.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางมลทิพย์ ทองสุข ครู คศ.3
2 นางสาวรัตนา ถาวร ครู คศ.3
3 นางสาวสุดารัตน์ ชวนปี ครู คศ.1
4 นายเอกสิทธิ์ ภูหอม ครู คศ.1
5 นางสาววนาลี วรรณสิน ครู คศ.1
6 นายประดิษฐ ยอดโพธิ์ ครู คศ.1
7 นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม ครู คศ.1
8 นายอภิพลตรี บุตตะ ครู คศ.1
9 นางสาวชนาพร แซ่ปัง ครู คศ.1
10 ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทำบุญ ครู คศ.1
11 นางสาวนิภาพรรณ ยังดี ครู คศ.1
12 นายชัยธนภัทร์ เสงี่ยมรัตน์ ครู คศ.1
13 นายนพดล อุริตวี ครู คศ.1
14 นางสาวอัญชลี ปีอาทิตย์ คผช.
15 นางสาวกษมนต์ แสงอ่อน ครูอัตราจ้าง
16 นายทศพร ชมถิ่น ครูจ้างสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางดาวรรณ์ เอมนิล ครู คศ.3
2 นางสาวสุธิตา ธุระกิจ ครู คศ.2
3 นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ ครู คศ.2
4 นางจีรนันท์ มงคล ครู คศ.1
5 นางสาวบุญญานี อยู่เจริญ ครู คศ.1
6 นายวัชระพงษ์ นาราช ครู คศ.1
7 นางสาวสิริรัตน์ สุริยะ ครู คศ.1
8 นางสาวทวิชา สังข์บริสุทธิ์ ครู คศ.1
9 นางสาวจริยา ศรีทอง คผช.
10 นางสาวปอแก้ว บุญสุนีย์ คผช.
11 นางสาวนฏกร เมืองศิริ คผช.
12 นางสาวกัลนิภา พุ่มเมฆ คผช.
13 นางสาวพรสุดา ใจหมาย คผช.
14 Miss Catalina Luzadas Abalos ครูจ้างสอน
15 Mr. Earl Jay Monding Valero ครูจ้างสอน
16 Miss Arvi Marie M. Quejado ครูจ้างสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางอุทัยวรรณ อินศิริ ครู คศ.3
2 นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจ ครู คศ.3
3 นางนฤมล ฉันทมิตร ครู คศ.2
4 นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกาย ครู คศ.2
5 นางสาวปิรันยา ไชยสุวรรณ ครู คศ.1
6 นายฉัตรมงคล เลิศลำหวาน ครู คศ.1
7 นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์ ครู คศ.1
8 นางสาวธัญย์รดา บุญอ้น คผช.
9 นางปัณณรัตน์ คันธกัลยาพงศ์ พรก.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ์ ครู คศ.3
2 นายยุทธนา หีบแก้ว ครู คศ.1
3 นายนววิช ตองแก้ว ครู คศ.1
4 นายสุพจน์ นนทศิลา ครู คศ.1
5 นางสาวนาฎลดา หมูก้อน คผช.
6 นายมนตรี เวชประสิทธิ์ คผช.
7 นางสาวปวีณา ตุ้ยไธสง ครูจ้างสอน
8 นายคณากร เทียนสวัสดิ์ ครูจ้างสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ ครู คศ.3
2 นางณัฐปภัสร์ วงษ์พิทักษ์ ครู คศ.3
3 นางภาวิณี นิ่มนนท์ ครู คศ.2
4 นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์ ครู คศ.2
5 นายภานุวัฒน์ คำมาก ครู คศ.1
6 นายผดุงเกียรติ พรรษา คผช.

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางระวีนันท์ กมลผาสุขชื่น ครู คศ.3
2 นางสาวกอปรทิพย์ พร้อมเพรียง ครู คศ.2
3 นางสาวอนัญญา ใจเฉื่อย คผช.

บรรณารักษ์

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางดวงกมล กำไรทำ คผช.

ฝ่ายสนับสนุนการสอน (งานสำนักงาน)

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวบุญหลง ศรีชุมพล ครูธุรการ(เงิน)
2 นางสาวอริยาวรรณ์ วงค์ดวง ครูธุรการ(บท.)
3 นางสาวปรียดา ยิ่งยวด จนท.(กิจการ)
4 นางสาวนิตยา พืชเพียร จนท.(ทั่วไป)
5 นางสาวศิริพันธ์ คำมะฤทธิ์ จนท.(บัญชี)
6 นางสาวณัฏฐ์นลิน ทรงเดช จนท.(เงิน)
7 นางสาวชนิดา เจียรรัตนสวัสดิ์ จนท.พัสดุ
8 นางสาวธิดารัตน์ พากเพียร จนท.(ทะเบียน)
9 นางสาวภัสสร สีดา จนท.พัสดุ
10 นางสาวอมรรัตน์ ยมหา จนท.(บุคคล)
11 นางสาววรัญญา วรเกิด จนท.(วิชาการ)
12 นางชนิตา แก้วประดับ การเงิน