รายชื่อบุคลากร โรงเรียนบ้านค่าย
ปีการศึกษา 2560

ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ | คณิตศาสตร์ | การงานอาชีพ | คอมพิวเตอร์
ศิลปศึกษา | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | สุขศึกษา | แนะแนว | สำนักงาน | IS | ลูกจ้าง | ช่วยราชการ

กลุ่มบริหาร
1 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผอ.
2 นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ รอง ผอ.
3 นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รอง ผอ.
4 นายสิงหา รักษาธรรม รอง ผอ.
5 นายชยารักษ์ บุญยะพุกกะนะ รอง ผอ.
6 นางชนิตา แก้วประดับ ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
TOP
1 นางศศินุช พุ่มสวาท ครู คศ.2
2 นางสันทนี อิทธิพงษ์ ครู คศ.3
3 นางฉลวย ยืนวงษ์ ครู คศ.3
4 นางรงค์รุจา พรหมบุบผา ครู คศ.3
5 นางสาวกาญจนา พิจารย์ ครู คศ.2
6 นางเสาวรส ภาระกิจ ครู คศ.1
7 นางชลธิชา สำเร็จผล ครู คศ.1
8 นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น คผช.
9 นายจักรพันธ์ แสนปราบ คผช.
10 นางสาวดรุณี เรืองจันทร์ คผช.
11 นางสาวสุวภัทร เสียมภูเขียว คผช.
12 นางสาวตติยาภรณ์ บุตรดี คผช.
13 นางสาวอุลัยวรรณ ศิริโส คผช.
14 นางสาวสุธิดา สติดี ครูจ้างสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
TOP
1 นางสาวปวริศา เรืองภักดี ครู คศ.1
2 นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง ครู คศ.3
3 นางภัสพร วรรณพฤกษ์ ครู คศ.2
4 นายชนารักษ์ พัฒนะมนตรี ครู คศ.2
5 นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์ ครู คศ.1
6 นางสาวจุฑารัตน์ พวงทอง คผช.
7 นายอาศิระ วรวงษ์ คผช.
8 นายณัฐกร สุนนท์นาม คผช.
9 นายพรทวี มีศรี คผช.
10 นายทนงศักดิ์ กันใส คผช.
11 นายทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์ คผช.
12 นางสาววนิตา แก้วพิภพ คผช.
13 นางสาวฐานิตาพัชร์ อภิวงค์งาม คผช.
14 นางสาวอัฐภิญญา บุญเลิศ ครูจ้างสอน
15 นางสาวกฤตพร พลสามารถ ครูจ้างสอน
16 นางสาวสุกัญญา พรมทา ครูจ้างสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
TOP
1 นางอุทัยวรรณ อินศิริ ครู คศ.3
2 นายสมยศ อึ้งเกลี้ยง ครู คศ.3
3 นายสำเนียง เจริญกิจ ครู คศ.3
4 นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ ครู คศ.3
5 นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจ ครู คศ.3
6 นายศุภากร งามเสงี่ยม ครู คศ.1
7 นางสาวปิรันยา ไชยสุวรรณ คผช.
8 นายทรงพล มาลาสาย คผช.
9 นายฉัตรมงคล เลิศลำหวาน คผช.
10 นางปิยนุช ภูมิวัลย์ พรก.
11 นางสาวนิตยา เรืองหอม ครูจ้างสอน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
TOP
1 นางจำเรียง สดใส ครู คศ.3
2 นางสมจินตนา เอี่ยมกำแพง ครู คศ.3
3 นายสุชาติ อัมฤทธิ์ ครู คศ.2
4 นายอดุล บุญเจริญ ครู คศ.2
5 นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี ครู คศ.1
6 นางสาวนวลนภา ศรีพรหม ครู คศ.1
7 นายกัณชัย จอมทะรักษ์ ครูอัตราจ้าง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
TOP
1 นางสาวสิริกัญญา สาธิกวิทยา ครู คศ.2
2 นางอัญชลี ปัทมหาร ครู คศ.3
3 นางดาวรรณ์ เอมนิล ครู คศ.3
4 นายเฉวก ซื่อตรง ครู คศ.2
5 นางสาวสุธิตา ธุระกิจ ครู คศ.2
6 นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ ครู คศ.1
7 นางสาวบุญญานี อยู่เจริญ คผช.
8 นางสาวจีรนันท์ กุทอง คผช.
9 นายวัชระพงษ์ นาราช คผช.
10 นางสาวอารีย์ เจริญชัย คผช.
11 นางสาวสิริรัตน์ สุริยะ คผช.
12 นายรชต หวานระรื่น พรก.
13 Miss Titchi L. Autentico ครูจ้างสอน
14 Miss Arvi Marie M. Quejado ครูจ้างสอน
15 Mr.Cloister Kevin C. Saldivia ครูจ้างสอน
16 Miss Huang MeiQin ครูจีน
17 Miss Yang Yuxing ครูจีน
18 นางธนพร บัวรัตน์ ครูเกษียณ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
TOP
1 นายกิจจา เศรษฐะทัตต์ ครู คศ.2
2 นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ ครู คศ.3
3 นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์ ครู คศ.1
4 นายภานุวัฒน์ คำมาก คผช.
5 นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์ ครูจ้างสอน
6 นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์ ครูเกษียณ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
TOP
1 นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์ ครู คศ.3
2 นางอุทัย ธรรมมา ครู คศ.3
3 นางวราพร หวานระรื่น ครู คศ.3
4 นางเยาวนารถ สิงห์โต ครู คศ.3
5 นางสุภาภรณ์ ย่าพรหม ครู คศ.3
6 นายธนวรรณ สุระธรรมนิติ ครู คศ.2
7 นางสาวณรงค์ จันทรมหา ครู คศ.2
8 นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือ ครู คศ.2
9 นายทีปกร แสงอินทร์ ครู คศ.2
10 นางนิตยา ไกลกล ครู คศ.2
11 นางชนกนาถ ลาดจำปา ครู คศ.1
12 นายธนกฤต ยอดมาลี ครู คศ.1
13 นางสาวอวัสดา กิจสวน คผช.
14 นายวุฒิชัย จารุภัทรกูล คผช.
15 นางสาวกชพร คำภีร์ คผช.
16 นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรสะแก คผช.
17 นางสาวอรพรรณ ประคอง ครูจ้างสอน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
TOP
1 นางพันธุ์ทิพย์ พร้อมเพรียง ครู คศ.3
2 นางพรรณี ลาภเวที ครู คศ.3
3 นางมลทิพย์ ทองสุข ครู คศ.3
4 นางเรณู ศรีสุภา ครู คศ.3
5 นางสาวรัตนา ถาวร ครู คศ.3
6 นางสาวสุดารัตน์ ก้อนคำ ครู คศ.1
7 นายเอกสิทธิ์ ภูหอม คผช.
8 นางสาววนาลี วรรณสิน คผช.
9 นายประดิษฐ ยอดโพธิ์ คผช.
10 นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม คผช.
11 นายอภิพลตรี บุตตะ คผช.
12 นางสาวชนาพร แซ่ปัง คผช.
13 นายกิตติศักดิ์ ทำบุญ คผช.
14 นางสาวนิภาพรรณ ยังดี คผช.
15 นางสาวกรรณิการ์ อาจสิงห์ พรก.
16 นายปิยะพงษ์ จรวารี ครูจ้างสอน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
TOP
1 นายธงชัย ปัทมหาร ครู คศ.3
2 นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ์ ครู คศ.2
3 นายยุทธนา หีบแก้ว คผช.
4 นายนววิช ตองแก้ว คผช.
5 นายสถาณุ อุทัยศรี พรก.
6 นางสาวปวีณา ตุ้ยไธสง ครูจ้างสอน
7 นายนิทัศน์ มงคลสวัสดิ์ ครูจ้างสอน
 
งานแนะแนว
TOP
1 นางระวีนันท์ กมลผาสุขชื่น ครู คศ.3
2 นางสาวกอปรทิพย์ พร้อมเพรียง ครู คศ.1
3 นางสาวพจมาลย์ สว่างแจ้ง พรก.
 
ครูสอน IS
TOP
1 นายณรงค์เดช อัฒจักร ครูจ้างสอน
2 นางสาวญดาวัส เอี่ยมกำแพง ครูจ้างสอน
 
งานสำนักงาน
TOP
1 นางสาวธัญชนก สุโขพันธ์ พรก.(บท.)
2 นางสาวบุญหลง ศรีชุมพล ครูธุรการ(ง.)
3 นางมาลี เพิ่มทอง ครูธุรการ(ส.)
4 นางสาวฐิติณัฏฐ์ บุญประเสริฐ จนท.พัสดุ
5 นางสาวปรียดา ยิ่งยวด จนท.(บค.)
6 นางสาวนิตยา พืชเพียร จนท.(บท.)
7 นางสาวณิชชาพรรณ จันทร์ทอง จนท.(วช.)
8 นางสาวศิริพันธ์ คำมะฤทธิ์ จนท.(บช.)
9 นางสาวจารุวรรณ วัดเมือง จนท.พัสดุ
10 นางสาวณัฏฐ์นลิน ทรงเดช จนท.เงิน
11 นางสาววรัญญา วรเกิด จนท.วัดผล
12 นางสาวจินดาพร งามมาก พี่เลี้ยง(พิการ)
 
ลูกจ้างประจำ
TOP
1 นายอำนวย ดวงจันทร์ พขร.
ลูกจ้างชั่วคราว
1 นายชำนาญ ทนศิริ นักการ
2 นายสุวรรณ แก่นบุบผา พขร.
3 นายธีระพล ปาปะแพ พขร.
4 นายบัญชา แสงทอง รปภ.
5 นายระพิน พยอมพันธุ์ พ. ทั่วไป
6 นางสาววิไลรัตน์ บุญรุ่ง แม่บ้าน
7 นางสาวพัชรินทร์ เครือแสน แม่บ้าน
8 นางสาววิมลรัตน์ อุ่นหล้า แม่บ้าน
9 นายอรุณ แสงอรุณ รปภ.
10 นายชาตรี สมนา พ. ทั่วไป
11 นางวาสนา สมนา แม่บ้าน
ช่วยราชการ
TOP
1 นางสุดาดวง เกตุวิจิตร ครู คศ.3
2 นางสาววิไล สัทธาผล นวช.และบัญชี
 
ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ | คณิตศาสตร์ | การงานอาชีพ | คอมพิวเตอร์
ศิลปศึกษา | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | สุขศึกษา | แนะแนว | สำนักงาน | IS | ลูกจ้าง | ช่วยราชการ