รายชื่อบุคลากร โรงเรียนบ้านค่าย
ปีการศึกษา 2560


ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ | คณิตศาสตร์ | การงานอาชีพ | คอมพิวเตอร์
ศิลปศึกษา | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | สุขศึกษา | แนะแนว | สำนักงาน | IS | ลูกจ้าง | ช่วยราชการ

กลุ่มบริหาร
1 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผอ.
2 นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ รอง ผอ.
3 นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รอง ผอ.
4 นายสิงหา รักษาธรรม รอง ผอ.
5 นายชยารักษ์ บุญยะพุกกะนะ รอง ผอ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
TOP
1 นางศศินุช พุ่มสวาท ครู คศ.2
3 นางสาวกาญจนา พิจารย์ ครู คศ.2
4 นางเสาวรส ภาระกิจ ครู คศ.1
5 นางชลธิชา สำเร็จผล ครู คศ.1
6 นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น คผช.
7 นายจักรพันธ์ แสนปราบ คผช.
8 นางสาวดรุณี เรืองจันทร์ คผช.
9 นางสาวสุวภัทร เสียมภูเขียว คผช.
10 นางสาวตติยาภรณ์ บุตรดี คผช.
11 นางสาวอุลัยวรรณ ศิริโส คผช.
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
TOP
1 นางสาวปวริศา เรืองภักดี ครู คศ.1
2 นางภัสพร วรรณพฤกษ์ ครู คศ.2
3 นายชนารักษ์ พัฒนะมนตรี ครู คศ.2
4 นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์ ครู คศ.1
5 นางสาวจุฑารัตน์ พวงทอง คผช.
6 นายอาศิระ วรวงษ์ คผช.
7 นายณัฐกร สุนนท์นาม คผช.
8 นายพรทวี มีศรี คผช.
9 นายทนงศักดิ์ กันใส คผช.
10 นายทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์ คผช.
11 นางสาววนิตา แก้วพิภพ คผช.
12 นางสาวฐานิตาพัชร์ อภิวงค์งาม คผช.
13 นางสาวสุกัญญา พรมทา คผช.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
TOP
1 นางอุทัยวรรณ อินศิริ ครู คศ.3
2 นายสำเนียง เจริญกิจ ครู คศ.3
3 นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ ครู คศ.3
4 นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจ ครู คศ.3
5 นายศุภากร งามเสงี่ยม ครู คศ.3
6 นางสาวปิรันยา ไชยสุวรรณ ครู คศ.1
7 นายทรงพล มาลาสาย คผช.
8 นายฉัตรมงคล เลิศลำหวาน คผช.
9 นางปิยนุช ภูมิวัลย์ พรก.
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
TOP
1 นางจำเรียง สดใส ครู คศ.3
3 นายสุชาติ อัมฤทธิ์ ครู คศ.2
4 นายอดุล บุญเจริญ ครู คศ.2
5 นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี ครู คศ.1
6 นางสาวนวลนภา ศรีพรหม ครู คศ.1
7 นายกัณชัย จอมทะรักษ์ ครูอัตราจ้าง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
TOP
1 นางอัญชลี ปัทมหาร ครู คศ.3
2 นางดาวรรณ์ เอมนิล ครู คศ.3
3 นางสาวสุธิตา ธุระกิจ ครู คศ.2
4 นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ ครู คศ.1
5 นางสาวบุญญานี อยู่เจริญ คผช.
6 นางสาวจีรนันท์ กุทอง คผช.
7 นายวัชระพงษ์ นาราช คผช.
8 นางสาวอารีย์ เจริญชัย คผช.
9 นางสาวสิริรัตน์ สุริยะ คผช.
10 Miss Titchi L. Autentico ครูจ้างสอน
11 Miss Arvi Marie M. Quejado ครูจ้างสอน
12 Mr.Cloister Kevin C. Saldivia ครูจ้างสอน
13 Miss Huang MeiQin ครูจีน
14 Miss Yang Yuxing ครูจีน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
TOP
2 นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ ครู คศ.3
3 นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์ ครู คศ.1
4 นายภานุวัฒน์ คำมาก คผช.
5 นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์ ครูจ้างสอน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
TOP
1 นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์ ครู คศ.3
2 นางอุทัย ธรรมมา ครู คศ.3
4 นางเยาวนารถ สิงห์โต ครู คศ.3
5 นางสุภาภรณ์ ย่าพรหม ครู คศ.3
6 นายธนวรรณ สุระธรรมนิติ ครู คศ.2
7 นางสาวณรงค์ จันทรมหา ครู คศ.2
8 นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือ ครู คศ.2
9 นายทีปกร แสงอินทร์ ครู คศ.2
10 นางนิตยา ไกลกล ครู คศ.2
11 นางชนกนาถ ลาดจำปา ครู คศ.1
12 นายธนกฤต ยอดมาลี ครู คศ.1
13 นางสาวอวัสดา กิจสวน คผช.
14 นายวุฒิชัย จารุภัทรกูล คผช.
15 นางสาวกชพร คำภีร์ คผช.
16 นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรสะแก คผช.
17 นางสาวอรพรรณ ประคอง ครูจ้างสอน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
TOP
1 นางพรรณี ลาภเวที ครู คศ.3
2 นางมลทิพย์ ทองสุข ครู คศ.3
4 นางสาวรัตนา ถาวร ครู คศ.3
5 นางสาวสุดารัตน์ ก้อนคำ ครู คศ.1
6 นายเอกสิทธิ์ ภูหอม คผช.
7 นางสาววนาลี วรรณสิน คผช.
8 นายประดิษฐ ยอดโพธิ์ คผช.
9 นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม คผช.
10 นายอภิพลตรี บุตตะ คผช.
11 นางสาวชนาพร แซ่ปัง คผช.
12 นายกิตติศักดิ์ ทำบุญ คผช.
13 นางสาวนิภาพรรณ ยังดี คผช.
14 นางสาวกรรณิการ์ อาจสิงห์ พรก.
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
TOP
2 นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ์ ครู คศ.2
3 นายยุทธนา หีบแก้ว คผช.
4 นายนววิช ตองแก้ว คผช.
5 นายสุพจน์ นนทศิลา คผช.
6 นายสถาณุ อุทัยศรี พรก
7 นางสาวปวีณา ตุ้ยไธสง ครูจ้างสอน
 
งานแนะแนว
TOP
1 นางระวีนันท์ กมลผาสุขชื่น ครู คศ.3
2 นางสาวกอปรทิพย์ พร้อมเพรียง ครู คศ.1
3 นางสาวพจมาลย์ สว่างแจ้ง พรก.
 
ครูสอน IS
TOP
     
 
งานสำนักงาน
TOP
1 นางสาวธัญชนก สุโขพันธ์ พรก.(บท.)
2 นางสาวบุญหลง ศรีชุมพล ครูธุรการ(ง.)
3 นางมาลี เพิ่มทอง ครูธุรการ(ส.)
4 นางสาวชนืดา เจียรรัตนสวัสดิ์ จนท.พัสดุ
5 นางสาวปรียดา ยิ่งยวด จนท.(บค.)
6 นางสาวนิตยา พืชเพียร จนท.(บท.)
 
ลูกจ้างประจำ
TOP
1 นายอำนวย ดวงจันทร์ พขร.
ลูกจ้างชั่วคราว
1 นายชำนาญ ทนศิริ นักการ
2 นายสุวรรณ แก่นบุบผา พขร.
4 นายบัญชา แสงทอง รปภ.
5 นายระพิน พยอมพันธุ์ พ. ทั่วไป
6 นางสาววิไลรัตน์ บุญรุ่ง แม่บ้าน
7 นางสาวพัชรินทร์ เครือแสน แม่บ้าน
8 นางสาววิมลรัตน์ อุ่นหล้า แม่บ้าน
9 นายอรุณ แสงอรุณ รปภ.
10 นายชาตรี สมนา พ. ทั่วไป
11 นางวาสนา สมนา แม่บ้าน
ช่วยราชการ
TOP
 
ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ | คณิตศาสตร์ | การงานอาชีพ | คอมพิวเตอร์
ศิลปศึกษา | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | สุขศึกษา | แนะแนว | สำนักงาน | IS | ลูกจ้าง | ช่วยราชการ