หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
038-641404
101 ประชาสัมพันธ์ 116 ปกครอง(กิจการนักเรียน)
102 ผู้อำนวยการ 118 สังคมศึกษา
103 ธุรการ 119 จริยธรรม
104 วิชาการ 120 ภาษาต่างประเทศ
105 ปกครอง 121 วิทยาศาสตร์
106 บริหารทั่วไป 122 ภาษาไทย
107 แผนงาน 123 พลศึกษา
108 รวงข้าว 124 เกษตรกรรม
109 แนะแนว 125 คณิตศาสตร์
110 Server 126 พยาบาล
111 คอมพิวเตอร์ 128 สหกรณ์
112 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 129 ศูนย์ภาษาไทย
113 อาคารเกษตร 130 ห้องสมุด
114 คหกรรม 131 ศิลปะ
115 อุุตสาหกรรม 132 ตู้ยาม
โทรสาร 038-924064   งานกิจการนักเรียน 038-642345