ฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านค่าย 

รายชื่อฝ่ายบริหารงาน โรงเรียนบ้านค่าย

ที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
1
นายสุกิจ
โพธิ์ศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.4
2
นายพีรยุทธ
ชื่นฉ่ำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3
3
นางอุบลรัตน์
ฆวีวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3
4
นายสิงหา
รักษาธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3
5
นายชยารักษ์
บุญยะพุกกะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คศ.3

ฝ่ายบริหาร จำนวน 5 คน  รายชื่อครูทั้งหมด 

รายชื่อครู โรงเรียนบ้านค่าย

ที่
ตำแหน่งเลขที่
ชื่อ ( Name )
นามสกุล ( Surname )
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
85959
นางอุทัยวรรณ อินศิริ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2
85987
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3
68406
นายสำเนียง เจริญกิจ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4
24
นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5
117
นายศุภากร งามเสงี่ยม การงานอาชีพและเทคโนโลยี
6
85981
นางจำเรียง สดใส การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
7
85988
นายสุชาติ อัมฤทธิ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
8
7
นายอดุล บุญเจริญ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
9
83226
นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
10
85751
นางสาวนวลนภา ศรีพรหม การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
11
85894
นางระวีนันท์ กมลผาสุขชื่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12
5736
นางสาวกอปรทิพย์ พร้อมเพรียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13
85965
นางภัสพร วรรณพฤกษ์ คณิตศาสตร์
14
3941
นางสาวปวริศา เรืองภักดี คณิตศาสตร์
15
509
นายอาศิระ วรวงษ์ คณิตศาสตร์
16
1004
นายณัฐกร สุนนท์นาม คณิตศาสตร์
17
5735
นางสาวจุฑารัตน์ พวงทอง คณิตศาสตร์
18
6637
นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์ คณิตศาสตร์
19
85710
นายชนารักษ์ พัฒนะมนตรี คณิตศาสตร์
20
85922
นางสาวบุญญานี อยู่เจริญ ภาษาต่างประเทศ
21
85980
นางอัญชลี ปัทมหาร ภาษาต่างประเทศ
22
85956
นางดาวรรณ์ เอมนิล ภาษาต่างประเทศ
23
85930
นางสาวสุธิตา ธุระกิจ ภาษาต่างประเทศ
24
83223
นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ ภาษาต่างประเทศ
25
24087
นางสาวจีรนันท์ กุทอง ภาษาต่างประเทศ
26
790
นายจักรพันธ์ แสนปราบ ภาษาไทย
27
183
นางสาวกาญจนา พิจารย์ ภาษาไทย
28
8653
นางเสาวรส ภาระกิจ ภาษาไทย
29
208
นางศศินุช พุ่มสวาท ภาษาไทย
30
048
นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น ภาษาไทย
31
85933
นางชลธิชา สำเร็จผล ภาษาไทย
32
85897
นางเยาวนารถ สิงห์โต วิทยาศาสตร์
33
85536
นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์ วิทยาศาสตร์
34
85899
นางอุทัย ธรรมมา วิทยาศาสตร์
35
85963
นายธนวรรณ สุระธรรมนิติ วิทยาศาสตร์
36
85986
นางสาวณรงค์ จันทรมหา วิทยาศาสตร์
37
874
นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือ วิทยาศาสตร์
38
78661
นายทีปกร แสงอินทร์ วิทยาศาสตร์
39
82701
นายวัฒนชัย ยอดมาลี วิทยาศาสตร์
40
82670
นางชนกนาถ ลาดจำปา วิทยาศาสตร์
41
2744
นางสาวอวัสดา กิจสวน วิทยาศาสตร์
42
85925
นางสุภาภรณ์ ย่าพรหม วิทยาศาสตร์
43
85984
นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
44
2895
นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
45
649
นายภาณุวัฒน์ คำมาก ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
46
916
นายเอกสิทธิ์ ภูหอม สังคมศึกษา
47
68331
นางสาววนาลี วรรณสิน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
48
85950
นางสาวสุดารัตน์ ก้อนคำ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
49
85910
นางพรรณี ลาภเวที สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50
85932
นางมลทิพย์ ทองสุข สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
51
85908
นางสาวรัตนา ถาวร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52
83235
นายยุทธนา หีบแก้ว สุขศึกษา พลศึกษา
53
7250
นางสาวมณิตา ศรีสุวรรณ์ สุขศึกษา พลศึกษา

จำนวนครู 53 คน

 Foreign Teacher :: Bankhai School,Rayong,Thailand 

พนักงานราชการ และ อัตราจ้าง

ที่
ชื่อ( Name )
นามสกุล( Surname )
กลุ่มสาระ
1
นางสาวกรรณิการ์
อาจสิงห์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2
นางมาลี
เพิ่มทอง
ไม่มีกลุ่มสาระ
3
นางสาวปวีณา
ตุ้ยไธสง
สุขศึกษา พลศึกษา
4
นางสาวนุชรัตน์
คุ้มครองทรัพย์
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
5
นางสาวกฤตพร
พลสามารถ
คณิตศาสตร์
6
นางปิยนุช
ภูมิวัลย์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พนักงานราขการ และ อัตราจ้าง จำนวน 6 คน