Admin Login
 Username  Password
ค้นหาข้อมูล >> ตามระดับชั้นเรียน | ตามชื่อ-นามสกุล | ครูที่ปรึกษา | ทั้งโรงเรียน
สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ปีการศึกษา 2560
สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย
ปีการศึกษา 2560
จำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
จำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
1/1
8
17
25
1/2
14
23
37
1/3
15
26
41
1/4
16
25
41
1/5
16
22
38
1/6
18
22
40
1/7
22
17
39
1/8
20
20
40
1/9
21
18
39
1/10
28
13
41
1/11
24
15
39
1/12
32
7
39
รวม
234
225
459
จำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ม.
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
2/1
6
13
19
2/2
12
25
37
2/3
18
25
43
2/4
15
25
40
2/5
20
17
37
2/6
14
22
36
2/7
15
21
36
2/8
20
12
32
2/9
18
18
36
2/20
20
12
32
2/11
23
12
35
2/12
23
10
33
รวม
204
212
416
จำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
3/1
8
17
25
3/2
13
23
36
3/3
12
28
40
3/4
14
22
36
3/5
19
15
34
3/6
16
16
32
3/7
14
19
33
3/8
14
14
28
3/9
16
14
30
3/30
17
14
31
3/11
23
11
34
3/12
22
7
29
รวม
188
200
388
รวมนักเรียน
จำนวนนักเรียนชาย
จำนวนนักเรียนหญิง
รวม
ม.ต้น
626 คน
637 คน
1,263 คน
จำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
จำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
4/1
4
27
31
4/2
12
20
32
4/3
8
19
27
4/4
5
19
24
4/5
6
22
28
4/6
12
16
28
4/7
20
7
27
4/8
35
0
35
รวม
102
130
232
จำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
5/1
7
15
22
5/2
5
15
20
5/3
4
11
15
5/4
0
13
13
5/5
7
24
31
5/6
4
30
34
5/7
8
25
33
5/8
18
0
18
รวม
53
133
186
จำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
6/1
2
21
23
6/2
7
13
20
6/3
7
12
19
6/4
14
14
28
6/5
9
28
37
6/6
8
22
30
6/7
10
11
21
6/8
22
0
22
รวม
79
121
200
รวมนักเรียน
จำนวนนักเรียนชาย
จำนวนนักเรียนหญิง
รวม
ม.ปลาย
234 คน
384 คน
618 คน
จำนวนนักเรียนชาย
จำนวนนักเรียนหญิง
รวมทั้งหมด
936 คน
1,034 คน
1,881 คน