รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย ปีการศึกษา 2559
ที่(No.)
เลขประจำตัว
(ID Student)
ชื่อ (Name)
นามสกุล (Surname)
ชั้น (Class)
ห้อง (room)
แผนการเรียน(Plan)
ครูที่ปรึกษา(Adviser)
1
24112
ด.ช.ธนาคาร ทดไธสง
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
2
24113
ด.ช.ธวัชชัย เพ็ชรเจริญ
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
3
24114
ด.ช.เธียรวิชญ์ งาเจือ
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
4
24115
ด.ช.นพรัตน์ วงศ์แก่น
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
5
24116
ด.ช.พงศธร ตั้งแก้ว
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
6
24117
ด.ช.รชต บุญเกิด
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
7
24118
ด.ช.รัชต์กร รัตนา
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
8
24119
ด.ช.อานุภาพ ฝ้ายป่าน
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
9
24120
ด.ญ.กัญญารัตน์ มาภักดี
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
10
24121
ด.ญ.กุลจิรา รัตนวัน
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
11
24122
ด.ญ.จุฑามาส ฆวีวงศ์
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
12
24123
ด.ญ.ชนิตา ก่อวิริยะกิจ
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
13
24124
ด.ญ.ญาณิศา เภาจี๋
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
14
24125
ด.ญ.ฐิติรัตน์ แก้วพรม
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
15
24127
ด.ญ.ทัชชานันท์ มหาประทุม
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
16
24128
ด.ญ.ธัญชนก สลักคำ
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
17
24129
ด.ญ.เบญจวรรณ ฟุ้งขจร
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
18
24130
ด.ญ.ปภาวี นิยมสมาน
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
19
24131
ด.ญ.เปรมกมล นิลสดใส
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
20
24132
ด.ญ.มุกลดา กอเซ็ม
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
21
24133
ด.ญ.เมธาพร วงค์อินทร์
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
22
24134
ด.ญ.วิสารัท สมญาประเสริฐ
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
23
24135
ด.ญ.ศุภรดา กล่อมแก้ว
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
24
24136
ด.ญ.สุพิชฌา ใจดี
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
25
24137
ด.ญ.โสภิดา โสดา
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
26
24138
ด.ญ.อมลวรรณ ฉัตรสุวรรณ
1
1
MEP
นาย พรทวี มีศรี Ms.Titchi L. Autentico
27
24139
ด.ช.ชัยวัฒน์ ผันผ่อน
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
28
24140
ด.ช.ญาณวัฒน์ สุขเย็น
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
29
24141
ด.ช.ณัฏฐพัฒน์ พืชพันธุ์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
30
24142
ด.ช.ดนัย แก่นบุปผา
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
31
24143
ด.ช.ธนวันต์ วิเชียรปักษา
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
32
24144
ด.ช.นิธิกร กองทุน
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
33
24145
ด.ช.ปฏิญญา แนวประเสริฐ
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
34
24146
ด.ช.พศวัต วงษ์แย้ม
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
35
24147
ด.ช.พิชญุตม์ ทองเภา
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
36
24148
ด.ช.ภานุมาศ ผุดกระจ่าง
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
37
24149
ด.ช.ภานุวัฒน์ ธรรมวงษ์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
38
24151
ด.ช.ศุภณัฐ ราชบัณฑิตย์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
39
24152
ด.ช.ศุภวัฒน์ เดชพิทักษ์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
40
24153
ด.ช.โสภณัฐ สนเจียม
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
41
24154
ด.ญ.กรกนก เงินบุคคล
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
42
24155
ด.ญ.กรวรรณ พงษ์ภักดีสกุล
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
43
24156
ด.ญ.กัญญ์วรา บุบผาเจริญ
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
44
24157
ด.ญ.ขวัญจิรา บางม่วงงาม
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
45
24158
ด.ญ.ชนัญดา ขวัญประเสริฐ
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
46
24159
ด.ญ.ชัญญานุช จันทะบูรณ์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
47
24160
ด.ญ.ชุติกาญจน์ อำจุฬา
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
48
24161
ด.ญ.ณัฐณิชา ไพสาลี
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
49
24163
ด.ญ.นันทรัตน์ เพ็ชรรัตน์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
50
24164
ด.ญ.ปรวรรณ ณ รังษี
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
51
24165
ด.ญ.พรรพษา กลิ่นนาค
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
52
24166
ด.ญ.ภนิตา เข็มนาค
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
53
24167
ด.ญ.ภริตา บุญโพธิ์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
54
24168
ด.ญ.มลนภา โนนสุรัตน์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
55
24169
ด.ญ.มุพิชฌา สังข์เงิน
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
56
24170
ด.ญ.ศศธร แก่นบุปผา
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
57
24171
ด.ญ.ศินันตา สกุลแพทย์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
58
24173
ด.ญ.อรพรรณ มีศรี
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
59
24174
ด.ญ.อรอุมา ไกรษร
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
60
24175
ด.ญ.อัจฉราพรรณ ชาติสุวรรณ
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
61
24176
ด.ญ.อินฑิรา บุญอนันต์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
62
24177
ด.ญ.เอื้องอัมพร แสงโลกีย์
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
63
24217
ด.ญ.อัจฉราพร ชาติสุวรรณ
1
2
วิทย์-คณิต
นางเยาวนารถ สิงห์โต นาย ณรงค์เดช อัฒจักร
64
24178
ด.ช.กฤษฎา ประต่อญาติ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
65
24179
ด.ช.กิตติศักดิ์ สะเทิงรัมย์
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
66
24180
ด.ช.จิรโชติ พูลสวัสดิ์
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
67
24181
ด.ช.ชนรรทน์ ศิริผล
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
68
24182
ด.ช.ณรงค์ นามสว่าง
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
69
24183
ด.ช.ธนพัฒน์ การะเกษ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
70
24184
ด.ช.นนท์ธวัฒน์ ตรีเงิน
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
71
24185
ด.ช.บูรพา พุทธิเสน
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
72
24186
ด.ช.ประยูร ศรีสุขโข
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
73
24187
ด.ช.ประเสริฐ พุทธวารินทร์
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
74
24188
ด.ช.พงศกร สว่างแจ้ง
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
75
24189
ด.ช.เศรษฐวิทย์ วิเศษศรี
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
76
24190
ด.ช.อภิสิทธิ์ อำภาผิว
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
77
24191
ด.ช.เอกอนันต์ ตาต๊ะ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
78
24651
ด.ช.ฉัตรชัย กัดแก้วกล้า
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
79
24192
ด.ญ.ขัตติยาภรณ์ โพธิลุน
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
80
24193
ด.ญ.จุฑามาศ ปฏิบัติธรรม
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
81
24194
ด.ญ.ญาณิศา บุญรัตน์
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
82
24195
ด.ญ.ญาดา พ่วงพูล
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
83
24196
ด.ญ.ณัฐริศา บุญกันยา
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
84
24197
ด.ญ.ณัฐวดี วงศ์ทะ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
85
24198
ด.ญ.ธนัญญา ฉายกระจ่าง
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
86
24199
ด.ญ.ธัญญารัตน์ บุญประเสริฐ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
87
24200
ด.ญ.ปนัสยา รุ่งโรจน์
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
88
24201
ด.ญ.ประภาวรินท์ พลศิริ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
89
24202
ด.ญ.ปริยาภัทร เทพศาสตรา
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
90
24203
ด.ญ.พรรณนภา เกตุวารินทร์
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
91
24204
ด.ญ.พิชามญชุ์ เล็กซุง
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
92
24205
ด.ญ.แพรวพรรณ ฉัตรตะขบ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
93
24206
ด.ญ.ภัทริดา บุบผาชาติ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
94
24207
ด.ญ.ภานรินทร์ แซ่เจ็ง
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
95
24208
ด.ญ.รัตนา ทองมาก
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
96
24210
ด.ญ.ลลิตา กันทะวงศ์
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
97
24211
ด.ญ.วริศรา วงค์ประจิม
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
98
24212
ด.ญ.ศรัญญา ประทุมชาติ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
99
24213
ด.ญ.สมฤทัย บุญเกษม
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
100
24214
ด.ญ.สโรชา อินทร์นุ่ม
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
101
24215
ด.ญ.สิราวรรณ ไชยเขต
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
102
24216
ด.ญ.สุปรียา คมขำ
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
103
24218
ด.ญ.อินทิรา โอนนอก
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
104
24658
ด.ญ.ชนิดา สุขสวัสดิ์
1
3
วิทย์-คณิต
นางสันทนี อิทธิพงษ์ น.ส. บุญญานี อยู่เจริญ
105
24219
ด.ช.กิตตุลา พานทอง
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
106
24220
ด.ช.จตุพร เวหนะรัตน์
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
107
24221
ด.ช.ชัยธวัช ลุคามคูหา
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
108
24222
ด.ช.ชุษณะ สว่างแจ้ง
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
109
24223
ด.ช.ณัฐวัตร ไชยภา
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
110
24224
ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้ววรรณา
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
111
24225
ด.ช.ตรีคุณ พรวิลาศสิริ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
112
24226
ด.ช.ธนาวุฒิ วงค์บุรุษ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
113
24227
ด.ช.บรรณสรณ์ สมร
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
114
24228
ด.ช.พงษธร โฉลกดี
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
115
24229
ด.ช.ภาคิน วาจิตรดล
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
116
24230
ด.ช.วทันยู อุดสาห์
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
117
24231
ด.ช.ศรุต ประทุมชาติ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
118
24232
ด.ช.อธิป สุวรรณวงษ์
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
119
24233
ด.ช.อโรคา อินทุวรรณรัตน์
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
120
24627
ด.ช.ฉัตรนรินทร์ มูลนาม
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
121
24234
ด.ญ.กนกวรรณ ขวัญประเสริฐ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
122
24235
ด.ญ.กนกวรรณ สุวรรณเพชร
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
123
24236
ด.ญ.ชนิดาภา เศษสุวรรณ์
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
124
24237
ด.ญ.ฐิดาภา ขันทอง
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
125
24238
ด.ญ.ณัฐณิชา รักษากิจ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
126
24239
ด.ญ.ณัฐริกา ขวัญดี
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
127
24240
ด.ญ.ธันยพร ชูไสว
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
128
24241
ด.ญ.ธิดา ไกลทุกล้าง
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
129
24242
ด.ญ.ธิดารัตน์ ดังก้อง
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
130
24243
ด.ญ.นวรัตน์ แก้วทะเล
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
131
24244
ด.ญ.นิชาภัทร ร่วมใจ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
132
24245
ด.ญ.ปาริฉัตร บุบผาชาติ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
133
24246
ด.ญ.ปิยะดา บุญประเสริฐ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
134
24247
ด.ญ.พรประภา สนามชัย
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
135
24248
ด.ญ.พัณณิตา ผ่องมณี
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
136
24249
ด.ญ.พิมพ์สุภา พิทยาวัฒน์
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
137
24250
ด.ญ.เพ็ญพิชชา สีบุญ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
138
24251
ด.ญ.มณีรัตน์ รักษาวงศ์
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
139
24252
ด.ญ.มลิดา สระมูล
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
140
24253
ด.ญ.เมภาวี นัทธีประเสริฐ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
141
24254
ด.ญ.รัชนีกร เจริญวัย
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
142
24255
ด.ญ.วรานุช วงค์บุรุษ
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
143
24256
ด.ญ.วรินยุพา ชื่นรอด
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
144
24257
ด.ญ.วริศวรรณ ผิวอ่อน
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
145
24258
ด.ญ.อทิตยาภรณ์ ศรีปรีเปรม
1
4
วิทย์-คณิต
น.ส. นวลนภา ศรีพรหม นาย กัณชัย จอมทะรักษ์
146
24259
ด.ช.เจษฎากร เพ็ชรใส
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
147
24260
ด.ช.ณัฐธิพล เริ่มรัตน์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
148
24261
ด.ช.ณัชพล ดวงจันทร์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
149
24262
ด.ช.ธรรมนันท์ ฟักแก้ว
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
150
24263
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ พรหมโลก
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
151
24264
ด.ช.ธีรเดช คงทัศน์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
152
24265
ด.ช.นพณัฐ ศิริชาติ
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
153
24266
ด.ช.นภดล ชนะสุนทร
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
154
24267
ด.ช.นันธิวัฒน์ บำรุงพงษ์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
155
24268
ด.ช.นิธาน ชวนเชย
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
156
24269
ด.ช.ปนิธิ เสมอตน
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
157
24270
ด.ช.วรชิต อกอุ่น
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
158
24271
ด.ช.วีริศ ภู่แสร์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
159
24272
ด.ช.ศราวิน ขาวประทุม
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
160
24273
ด.ช.อชิตพล รุ่งแจ่มแจ้ง
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
161
24274
ด.ช.อณุพงษ์ แสวงไพศาล
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
162
24275
ด.ญ.กัญญารัตน์ วงษ์ภักดี
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
163
24276
ด.ญ.กานติมา สวนผลไม้
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
164
24277
ด.ญ.ชนิกานต์ นัทธีบุบผา
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
165
24278
ด.ญ.ณัฐรัตน์ รุ่งรัตน์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
166
24279
ด.ญ.ดวงกมล ขวัญบุญ
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
167
24280
ด.ญ.นรีกานต์ จันทา
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
168
24281
ด.ญ.นรีกานต์ เส็นสด
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
169
24282
ด.ญ.นฤมล สมสุวรรณ์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
170
24283
ด.ญ.นารีรัตน์ เลิศล้ำ
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
171
24284
ด.ญ.บัณฐิตา ไชยเขต
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
172
24285
ด.ญ.เบญญาภา ขบวนงาม
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
173
24286
ด.ญ.ปริยากร โงนรี
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
174
24287
ด.ญ.มาริษา แก้วกาหลง
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
175
24288
ด.ญ.วราห์รัตน์ ชาติทอง
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
176
24290
ด.ญ.สิริมา แซ้นสีดา
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
177
24291
ด.ญ.สิริวรรณ จันต๊ะฟู
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
178
24292
ด.ญ.สุชัญญา วิเชียรเสนาะ
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
179
24293
ด.ญ.สุทธิกานต์ สุวรรณพิทักษ์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
180
24294
ด.ญ.สุทัตตา อยู่ประเสริฐ
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
181
24295
ด.ญ.สุธามาศร์ ชำนาญเรียน
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
182
24296
ด.ญ.อรปรียา ดวงจันทร์
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
183
24297
ด.ญ.อริศรา พรมราช
1
5
ภาษา-คณิต
น.ส. กชพร คัมภีร์ น.ส. กฤตพร พลสามารถ
184
24298
ด.ช.กิตติศักดิ์ ประกอบสุข
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
185
24299
ด.ช.คุณวุฒิ สีพรหม
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
186
24300
ด.ช.คุณากร บุตรสาระคำ
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
187
24301
ด.ช.จักรภูมิ ดังก้อง
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
188
24302
ด.ช.จิณณวัตร แสงมณี
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
189
24303
ด.ช.จิรพัฒน์ เลื่อนลอย
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
190
24304
ด.ช.จิรายุส วิเชียรเสนาะ
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
191
24305
ด.ช.เจษฎา โบสถ์พราหม
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
192
24306
ด.ช.ณัฏฐพงศ์ ชูไสว
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
193
24307
ด.ช.ณัฐพงศ์ บุตรศรี
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
194
24308
ด.ช.ณัฐพล สาทำโล
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
195
24309
ด.ช.ณัฐวัตร โลนขุนทด
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
196
24310
ด.ช.ธนพล ขวัญดี
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
197
24311
ด.ช.พงศกร เดชพิทักษ์
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
198
24312
ด.ช.วัชรากร สายแสง
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
199
24313
ด.ช.สุวิลักขณ์ สิงห์อุดม
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
200
24314
ด.ช.อนุสรณ์ แจ่มศรี
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
201
24315
ด.ช.อาทิตย์ จันทะเป้
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
202
24316
ด.ญ.กรวรรณ นาคเกษม
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
203
24317
ด.ญ.กันติชา แสวงหทัย
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
204
24318
ด.ญ.กานต์สินี สุวรรณวงค์
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
205
24319
ด.ญ.จตุพร อินทร์แก้ว
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
206
24320
ด.ญ.จันทกานต์ มั่นขัน
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
207
24321
ด.ญ.จันทร์จิรา จำจด
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
208
24322
ด.ญ.จิรประภา ชัยศรี
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
209
24323
ด.ญ.ชญานิน บุญเกษม
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
210
24324
ด.ญ.ชฎาพร สิทธิโชค
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
211
24325
ด.ญ.ณิชกานต์ เผือกสีสุข
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
212
24326
ด.ญ.นงนภัส ชูเจริญ
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
213
24327
ด.ญ.บุษริน มงคลเกิด
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
214
24328
ด.ญ.พัชรมัย ศรีน้ำเงิน
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
215
24329
ด.ญ.พัชริดา จันทรา
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
216
24330
ด.ญ.ลลิตา โพธิลุน
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
217
24331
ด.ญ.วนิดา ธรรมสุข
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
218
24332
ด.ญ.วิภาวี ล้นเหลือ
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
219
24333
ด.ญ.สรินธร บุญเกิด
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
220
24334
ด.ญ.สุนิสา แสนเจริญ
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
221
24335
ด.ญ.สุภาภรณ์ บุญเกิด
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
222
24336
ด.ญ.อิสราภรณ์ เพิ่มทอง
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
223
24337
ด.ญ.เอฟาห์ การะพัตร
1
6
ภาษา-คณิต
นาย กุลธีร์ ศรัณยุตม์ น.ส. ธัญชนก สุโขพันธ์
224
24338
ด.ช.จิรวัฒน์ พุทธรักษา
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
225
24340
ด.ช.ชัยวัฒน์ จิตต์บรรจง
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
226
24341
ด.ช.ณัฐภูมิ กอเซ็ม
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
227
24342
ด.ช.ณัฐวัตร อินทรีย์
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
228
24343
ด.ช.ณัฐวุฒิ อุดนิรักษ์
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
229
24344
ด.ช.ดิลกพัฒน์ วรรณคำ
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
230
24345
ด.ช.ตรีทัพ หลวงพิทักษ์
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
231
24346
ด.ช.เทวา ลาล่อน
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
232
24347
ด.ช.นฤภัททร์ ฉายกระจ่าง
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
233
24348
ด.ช.บรรณสรณ์ ศรีเมือง
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
234
24349
ด.ช.บวรภัค วิเชียรศิริ
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
235
24350
ด.ช.ภูมิรพี แซ่แต้
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
236
24351
ด.ช.รัฐภูมิ ทองคงอ่วม
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
237
24352
ด.ช.ลือศักดิ์ สมานมิตร
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
238
24353
ด.ช.วรโชติ วารีย์
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
239
24354
ด.ช.วรวุฒิ เกษราธิกุล
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
240
24355
ด.ช.วรัญญู บุญบรรจง
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
241
24356
ด.ช.วสุธร นิยมสมาน
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
242
24357
ด.ช.วิชยุตม์ พรมงาม
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
243
24358
ด.ช.ศุภพล ทองทราย
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
244
24359
ด.ช.ศุภวิชญ์ แสงพรต
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
245
24360
ด.ช.อรรณพ โจมเสนาะ
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
246
24361
ด.ญ.กนกพรรณ บุญบรรจง
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
247
24362
ด.ญ.จันธิรา จิตต์โสภา
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
248
24363
ด.ญ.จิราวรรณ นิลเจียม
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
249
24364
ด.ญ.ณิชกานต์ โพธิสาร
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
250
24365
ด.ญ.ทัศนันท์ สอนสุด
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
251
24366
ด.ญ.ธนพร เจริญรวย
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
252
24367
ด.ญ.ธันยธรน์ มากคช
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
253
24368
ด.ญ.นาตยา คะเรรัมย์
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
254
24369
ด.ญ.พรรณพัชร หูทอง
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
255
24370
ด.ญ.มนัสนันท์ ฟุ้งขจร
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
256
24371
ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีไพร
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
257
24372
ด.ญ.สิราลักษณ์ ศึกษาธรรม
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
258
24373
ด.ญ.สิรินทร ลาดนอก
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
259
24374
ด.ญ.สุภาวรรณ เม้าชาวเวียง
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
260
24375
ด.ญ.อชิรญาณ์ อัมฤทธิ์
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
261
24376
ด.ญ.อมลวรรณ อุ่นสนอง
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
262
24377
ด.ญ.อารยา ทราบสระน้อย
1
7
ภาษา-คณิต
นาย ยุทธนา หีบแก้ว น.ส. นิตยา เรืองหอม
263
24378
ด.ช.จิรพนธ์ พุทธชาติ
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
264
24379
ด.ช.ชิตพล ธรรมสุ
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
265
24380
ด.ช.ณัฐดนัย บังเกิด
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
266
24381
ด.ช.ดนุเดช ประวันเทา
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
267
24382
ด.ช.ธนกฤษฎิ์ ศิลาวาริน
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
268
24383
ด.ช.ธนพุทธ จันทรายุ
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
269
24384
ด.ช.ธราเทพ แก้วอินถา
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
270
24385
ด.ช.ปฏิพัทธ์ วิจิตร
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
271
24386
ด.ช.ปณิธาน โมลี
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
272
24387
ด.ช.ปิยฉัตร จันมณี
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
273
24388
ด.ช.ปิยพงธ์ สมร
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
274
24389
ด.ช.พงศธร คชวงษ์
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
275
24390
ด.ช.พฤทธิพร วุฒิยา
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
276
24391
ด.ช.พส ทรัพย์ทวี
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
277
24392
ด.ช.ภานุพงศ์ พรมจันทร์
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
278
24393
ด.ช.รชตะ บุญประเสริฐ
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
279
24394
ด.ช.ลิขิต วงศ์ภักดี
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
280
24395
ด.ช.วีรพงษ์ ชัยศรีจันทร์
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
281
24396
ด.ช.ศุภวิชญ์ สายัณห์
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
282
24397
ด.ช.เหมวัต อุบล
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
283
24398
ด.ญ.กิ่งกมล แซ่เตียว
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
284
24399
ด.ญ.เกสรา บุญยง
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
285
24400
ด.ญ.จารุภัทร สงครามภักดี
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
286
24401
ด.ญ.ชนิตา เกตุแจ้
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
287
24402
ด.ญ.ชรินรัตน์ โพธิ์ศรี
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
288
24403
ด.ญ.ชลธิชา เค้าหอม
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
289
24404
ด.ญ.ณัฏฐ์นรี จิตต์ประสงค์
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
290
24405
ด.ญ.ธนพร แสวงผล
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
291
24406
ด.ญ.พัชชญานันท์ อรุณผ่องใส
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
292
24407
ด.ญ.พิชชากร นวนศิลป์
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
293
24408
ด.ญ.ภัคพร ศิริโชติ
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
294
24409
ด.ญ.ภัทรกันย์ จันทร์จีน
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
295
24410
ด.ญ.มลทิรา ประสมกิจ
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
296
24411
ด.ญ.ศกลวรรณ หอมรื่น
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
297
24412
ด.ญ.สิรินดา กล่อมเกลี้ยง
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
298
24413
ด.ญ.สุพรรษา พาใส
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
299
24414
ด.ญ.โสรญา อัคฮาด
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
300
24415
ด.ญ.หนึ่งฤทัย แถลงศรี
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
301
24416
ด.ญ.หฤทัย รจนัย
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
302
24417
ด.ญ.อมลวรรณ สว่างฉาย
1
8
ภาษา-คณิต
นาย ณัฐกร สุนนท์นาม น.ส. ดรุณี เรืองจันทร์
303
24418
ด.ช.กฤตนัย เจียรรัตนสวัสดิ์
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
304
24419
ด.ช.เจษฏา ไทยเจริญ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
305
24420
ด.ช.ชลสิทธิ์ บัวเสริฐ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
306
24421
ด.ช.ณัฐนันท์ เพ็ชรสงคราม
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
307
24422
ด.ช.ดนัย พลายอินทร์
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
308
24423
ด.ช.ธนทัต พัทธเสมา
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
309
24425
ด.ช.ธัญชนิต บุญประเสริฐ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
310
24426
ด.ช.ธารา วงค์นารี
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
311
24427
ด.ช.ธีรภัทร วงษ์ศรี
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
312
24428
ด.ช.นนทกร เทพจร
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
313
24429
ด.ช.นันทพงศ์ คำเหลือ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
314
24430
ด.ช.นารายณ์ แก้วปฐมวัน
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
315
24431
ด.ช.ปฏิคม ไพธิ์หิรัญ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
316
24432
ด.ช.ปฏิญญา นิตยสกุล
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
317
24433
ด.ช.เมมฟิส โตโพธิ์กลาง
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
318
24434
ด.ช.ศุวิชญ์ ชาวราษฎร์
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
319
24435
ด.ช.สหฤทธิ์ พลเยี่ยมแสน
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
320
24436
ด.ช.สุรพิชญ์ ชาวราษฏร์
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
321
24437
ด.ช.อชิตพล อัมพรมหา
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
322
24438
ด.ช.อนุพงศ์ สีสุข
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
323
24439
ด.ช.อภิรักษ์ เจริญกิจ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
324
24440
ด.ญ.กมลพร เปี่ยมมาก
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
325
24441
ด.ญ.กรวรรณ ศรีทน
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
326
24442
ด.ญ.กลิ่นขจร ชาวนาสวน
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
327
24443
ด.ญ.กานต์สิรี รักเชื้อชาติ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
328
24444
ด.ญ.เกศกนก เจริญวัย
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
329
24445
ด.ญ.จิดาภา กล่อมเกลี้ยง
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
330
24446
ด.ญ.ชาลิสา โถยป้อง
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
331
24447
ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุขสวัสดิ์
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
332
24448
ด.ญ.นิชาดา ล้ำเลิศ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
333
24449
ด.ญ.พรกมล กล้าหาญ
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
334
24450
ด.ญ.พรลภัส คล้ายจินดา
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
335
24451
ด.ญ.พีรดา แก้วเนตร
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
336
24452
ด.ญ.ภัณฑิรา เรืองภักดี
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
337
24453
ด.ญ.ภัทรวดี สุขแจ่ม
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
338
24454
ด.ญ.ภาสินี จินดาพงษ์
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
339
24455
ด.ญ.สุภาภรณ์ จักกระนอง
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
340
24456
ด.ญ.สุพิชญา สืบสนอง
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
341
24457
ด.ญ.เสาวรส ห้วยศิลา
1
9
ทั่วไป
นางชลธิชา สำเร็จกิจ น.ส. ชนาพร แซ่ปัง
342
24458
ด.ช.ก้องภพ วงศ์จิราษฎร์
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
343
24459
ด.ช.เจษฎากร เขตคีรี
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
344
24460
ด.ช.ณัฐกมล บุญละคร
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
345
24461
ด.ช.ดนัยฤทธิ์ เสาตรง
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
346
24462
ด.ช.ธนิสร ล้นเหลือ
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
347
24463
ด.ช.ธรรมกร ชาวประทุม
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
348
24465
ด.ช.ธีรภัทร อินทร์อิ่ม
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
349
24466
ด.ช.นนทกานต์ ตั้งมั่น
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
350
24467
ด.ช.ประสิทธิ์ รอดพ้น
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
351
24468
ด.ช.พงศักดิ์ โพธิ์หิรัญ
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
352
24469
ด.ช.ภานุสรณ์ อิสมาแอล
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
353
24470
ด.ช.ภูธิป เกี๋ยงภา
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
354
24471
ด.ช.ภูริเดช หาพิมพ์
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
355
24472
ด.ช.ภูวดล สำนักบ้านโคก
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
356
24473
ด.ช.รัตติกร น้อมคีรี
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
357
24474
ด.ช.วรวิทย์ แซ่ตั๊น
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
358
24475
ด.ช.วโรดม เฉิดฉาย
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
359
24476
ด.ช.วุฒิศักดิ์ สุนลี
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
360
24477
ด.ช.ศิวกร บุรีวงศ์
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
361
24478
ด.ช.ศุภกร กอเซ็ม
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
362
24479
ด.ช.ศุภชัย สังข์เงิน
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
363
24480
ด.ช.ศุภวิชญ์ สนามชัย
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
364
24481
ด.ช.สราวุฒิ ทรัพย์ถาวร
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
365
24482
ด.ช.สิทธิชัย ชำนาญเรียน
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
366
24483
ด.ช.สุดเขต เพ็ชรรัตน์
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
367
24484
ด.ช.สุรสิทธิ์ เจริญชนม์
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
368
24485
ด.ช.หรรษา แสนสุภาพ
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
369
24654
ด.ช.อัครพนธ์ สนิทเอื้อ
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
370
24486
ด.ญ.ชลธิชา ปัดสา
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
371
24487
ด.ญ.ฐิติรัตน์ นพพระเสาร์
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
372
24488
ด.ญ.ณภัทร ปานล้ำ
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
373
24489
ด.ญ.นฤมล เจริญเมือง
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
374
24490
ด.ญ.บุษกร จันทนาม
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
375
24491
ด.ญ.พัชรียา นวนศิลป์
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
376
24492
ด.ญ.พัณณิตา พันแสน
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
377
24493
ด.ญ.ลักษิกา บุญเลิศ
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
378
24494
ด.ญ.วัชราภรณ์ ประกอบสุข
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
379
24495
ด.ญ.วิริยาภรณ์ วิทยาลัย
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
380
24496
ด.ญ.สุธาสินี แก้วกล้า
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
381
24497
ด.ญ.อารยา ชัยยะ
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
382
24498
ด.ญ.ไอลดา เวทวงษ์
1
10
ทั่วไป
นางชนิตา แก้วประดับ นาย ประดิษฐ ยอดโพธิ์
383
24499
ด.ช.กฤตเมธ มีศิริ
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
384
24500
ด.ช.จีรยุทธ์ อวบสันเทียะ
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
385
24501
ด.ช.ชนาธิป พรหมรักษา
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
386
24502
ด.ช.ณภัทร รัตนะ
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
387
24503
ด.ช.นัฐพงศ์ ศรีนอก
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
388
24504
ด.ช.ณัฐพล ชำนาญเรียน
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
389
24505
ด.ช.ธณัตศักดิ์ เวชสุทัด
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
390
24506
ด.ช.ธนัชพร เจริญวัย
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
391
24507
ด.ช.ธีปกรณ์ รำเพย
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
392
24508
ด.ช.นนทกร พงษ์นัยรัตน์
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
393
24509
ด.ช.นภสินธุ์ ประต่อญาติ
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
394
24510
ด.ช.นรชัย ยังดี
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
395
24511
ด.ช.พงศธร บัณฑิตธรรม
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
396
24512
ด.ช.พัทธนันท์ เรืองภักดี
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
397
24514
ด.ช.รณกร พิมพาเกต
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
398
24515
ด.ช.รัชชานนท์ เนตรน้อย
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
399
24516
ด.ช.วรินทร์ รุ่งโรจน์
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
400
24517
ด.ช.เวชพิสิฐ บัวแสง
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
401
24518
ด.ช.ศุภกร ชูไสว
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
402
24519
ด.ช.สิทธิพร ร่อนเร่
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
403
24520
ด.ช.อภินันท์ สุวรรณา
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
404
24521
ด.ช.อิศรา บุญเทียม
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
405
24522
ด.ช.กัลยกฤต ถุงเงิน
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
406
24538
ด.ช.สิทธินนท์ พลมา
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
407
24523
ด.ญ.จันทิมา ดวงศรี
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
408
24524
ด.ญ.ณัชชา สุวรรณรัตน์
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
409
24525
ด.ญ.ณิชากร เพ็งวัน
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
410
24526
ด.ญ.ธนพร ประสาทเงิน
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
411
24527
ด.ญ.ธิดารัตน์ ภิญโญ
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
412
24528
ด.ญ.นัฐฐินันท์ จันมณี
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
413
24529
ด.ญ.นันทกานต์ กองเฟย
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
414
24530
ด.ญ.บวรรัตน์ เมืองศิริ
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
415
24531
ด.ญ.ปุณณิศา มีสรรเสริญ
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
416
24532
ด.ญ.เพ็ญพิชชา นาทุ่งมน
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
417
24533
ด.ญ.มณฑกานต์ ศรีวิลัย
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
418
24534
ด.ญ.ยุวดา อยู่เจริญ
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
419
24535
ด.ญ.รัตนภรณ์ ฮองอุ่น
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
420
24536
ด.ญ.ลักษิกานต์ แสนเกษม
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
421
24537
ด.ญ.สาลิตา รุ่งเรือง
1
11
ทั่วไป
นาย อภิพลตรี บุตตะ นาย นิทัศน์ มงคลสวัสดิ์
422
24539
ด.ช.กิตติพงศ์ ปานวิเศษ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
423
24540
ด.ช.กิติชัย ลำดับชั้น
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
424
24541
ด.ช.จักรกฤษณ์ หนูเหมือน
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
425
24542
ด.ช.จิรศักดิ์ งามประเสริฐ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
426
24543
ด.ช.ชวนากร สีม่วง
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
427
24544
ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ มหาวิเชียร
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
428
24545
ด.ช.ณัฐพนธ์ แซ่จัน
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
429
24546
ด.ช.ณัฐวัฒน์ เมฆนิติ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
430
24547
ด.ช.ธนวัฒน์ เพ็ชรเจริญ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
431
24548
ด.ช.ธนวัฒน์ ศรีโมรา
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
432
24549
ด.ช.ธนากร ฟุ้งขจร
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
433
24550
ด.ช.ธันยากร วรสวาสดิ์
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
434
24552
ด.ช.ธีรภัทร บุญขาว
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
435
24553
ด.ช.ธีระเดช ศรีเสน่ห์
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
436
24554
ด.ช.นิธิภัทร์ ทัศมากร
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
437
24555
ด.ช.ปรัชญา เนินชัย
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
438
24556
ด.ช.ปัฐพล วงค์เลย
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
439
24558
ด.ช.ภัทรพล หมายดี
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
440
24559
ด.ช.ภานุวัฒน์ อัชฌาสัย
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
441
24560
ด.ช.ภูริ มีสรรเสริญ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
442
24561
ด.ช.วงศธร ทองอยู่
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
443
24562
ด.ช.วทัญญู แซ่เอี่ยว
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
444
24563
ด.ช.วรศักดิ์ บุญรอด
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
445
24564
ด.ช.วุฒิภัทร ไชยพรมมา
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
446
24565
ด.ช.ศิวกร อิ่มโอษฐ์
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
447
24566
ด.ช.สิทธิพล น้ำใจดี
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
448
24568
ด.ช.อดิสรณ์ จันทะสิงห์
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
449
24569
ด.ช.อธิชาติ กุสุมาลย์
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
450
24570
ด.ช.อภิวัฒน์ เต่ากล่ำ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
451
24571
ด.ช.อรรถพล เลี่ยมพล
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
452
24572
ด.ช.เอกรินทร์ ส่งศรี
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
453
24629
ด.ช.ณัฐวุฒิ เกตุสถิตย์
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
454
24573
ด.ญ.จารุวรรณ สงครามภักดี
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
455
24574
ด.ญ.ณัชชา ธิศาเวช
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
456
24575
ด.ญ.ดวงรัตน์ สมบัติวงค์
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
457
24576
ด.ญ.เบ็ญจมาภรณ์ หมั่นทำ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
458
24577
ด.ญ.พัสตราภรณ์ ศิลารัตน์
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
459
24579
ด.ญ.สุภาภรณ์ รักชาติ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
460
24628
ด.ญ.ปิยะธิดา ดงอุทิศ
1
12
ทั่วไป
น.ส. สุธิตา ธุระกิจ -
461
23611
ด.ช.กษิดิศ อัมรินทร์
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
462
23612
ด.ช.ชนะชัย พึ่งผล
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
463
23613
ด.ช.ชนาธิป ศรประสิทธิ์
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
464
23614
ด.ช.ธนาวุฒิ พริบดีเวช
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
465
23615
ด.ช.นันทภพ ศริญญาวัจน์
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
466
23617
ด.ช.วชิรวิทย์ ประจิม
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
467
23618
ด.ญ.กัญญพัชร บางปา
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
468
23619
ด.ญ.กัญญาณัฐ ศักดิ์เมือง
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
469
23620
ด.ญ.ชนากานต์ กุลัดนาม
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
470
23621
ด.ญ.ชลดา จันทฤทธิ์
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
471
23622
ด.ญ.นันท์นภัส จิรเสาวภาคย์
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
472
23623
ด.ญ.นันธนา จอมคำสิงห์
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
473
23624
ด.ญ.บัณฑิตา สมานสินธิ์
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
474
23625
ด.ญ.วริศรา สุขสวัสดิ์
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
475
23626
ด.ญ.ศศิวรรณ ทองคำ
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
476
23627
ด.ญ.สโรชา บุบผาชาติ
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
477
23628
ด.ญ.อัยรีนห์ วงค์พึ่ง
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
478
23629
ด.ญ.อาทิติยา ศิริปรุ
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
479
23665
ด.ญ.ศศิภา วงศ์มาก
2
1
MEP
น.ส. กรรณิการ์ อาจสิงห์ Mr.Cloister Kevin C. Saldivia
480
23630
ด.ช.กิติพงษ์ ผูกน้อย
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
481
23631
ด.ช.เกรียงไกร คล้ายทอง
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
482
23632
ด.ช.ชินาธิป เข็มเพชร
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
483
23633
ด.ช.ทิวากร ด่านนคร
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
484
23634
ด.ช.ธนาคิม สิงห์อินทร์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
485
23636
ด.ช.บัณฑิต เกตุวารินทร์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
486
23637
ด.ช.ปฏิพัทธ์ อินศิริ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
487
23638
ด.ช.พรพิทักษ์ ศิลปขันธ์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
488
23639
ด.ช.เศรษฐา ยมหา
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
489
23640
ด.ช.สิปปกร ชัยรัตน์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
490
23641
ด.ช.อรุชา เกิดศิริ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
491
24087
ด.ช.เกริกเกียรติ เรือนพันธ์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
492
23642
ด.ญ.กมลทิพย์ สุวรรณพิทักษ์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
493
23643
ด.ญ.กัลยกร จันทร์ผ่อง
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
494
23644
ด.ญ.จันทรศิริ ปกป้อง
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
495
23645
ด.ญ.ชลลดา พิริ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
496
23646
ด.ญ.ดวิษา สุวรรณไชยรพ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
497
23647
ด.ญ.ทิพธัญญา คำมะฤทธิ์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
498
23648
ด.ญ.ธมลวรรณ สนธิ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
499
23649
ด.ญ.ธวัลรัตน์ มนาคม
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
500
23650
ด.ญ.ธัญมน บุญสีสุข
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
501
23651
ด.ญ.นรินภรณ์ วงค์อ้าย
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
502
23652
ด.ญ.นรีรัตน์ ชะรารัมย์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
503
23653
ด.ญ.ณัฐรินีย์ รัตนวรรณ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
504
23654
ด.ญ.ปวันรัตน์ จันทร
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
505
23655
ด.ญ.พรทิพา โพนเที่ยง
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
506
23656
ด.ญ.พรนิภา บุญโรย
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
507
23657
ด.ญ.เพ็ญพิชชา วรรณเจริญ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
508
23659
ด.ญ.มณีมณท์ อุบลเจริญ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
509
23660
ด.ญ.มนทกานต์ หวลคิด
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
510
23661
ด.ญ.รัตยากร รัตนเกตุ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
511
23663
ด.ญ.วรัชยา ผิวผา
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
512
23664
ด.ญ.วรันธร สำเร็จกิจ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
513
23666
ด.ญ.สิริกัญญา กล้าหาญ
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
514
23667
ด.ญ.อริสรา เฟื่องประยูร
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
515
23668
ด.ญ.อาทิตยา จิตร์จำนงค์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
516
24099
ด.ญ.ธาริณี ประสงค์ทรัพย์
2
2
วิทย์-คณิต
นางฉลวย ยืนวงษ์ นางนิตยา ไกลกล
517
23616
ด.ช.พงศ์พิภัช บุญนิธิพัทธ์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
518
23669
ด.ช.กฤตกร พรมภักดี
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
519
23670
ด.ช.กฤตเมธ แก่นบุบผา
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
520
23671
ด.ช.กิตติภูมิ อ่ำดอนกลอย
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
521
23672
ด.ช.โกเมน ชมเชย
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
522
23673
ด.ช.จิรภัทร สินเสนาะ
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
523
23674
ด.ช.ณฐวุฒิ เจริญคช
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
524
23675
ด.ช.ณัฎฐ์ พรหมเศรณีย์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
525
23676
ด.ช.ธนาธร เชื้ออินทร์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
526
23677
ด.ช.ธีรธร สาครเสถียร
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
527
23678
ด.ช.ธีรศักดิ์ อ้อไธสง
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
528
23679
ด.ช.ปิยะพงศ์ เพ็ชรเจริญ
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
529
23680
ด.ช.ภาคภูมิ บู่สาลี
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
530
23681
ด.ช.วีรชัย สอาดรัตน์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
531
23682
ด.ช.สิทธิพงษ์ ประทุมณี
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
532
23683
ด.ช.โสธยา โพธิ์เย็น
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
533
24086
ด.ช.ศุภณัฐ ปรางแก้ว
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
534
24108
ด.ช.ภานุพงษ์ สมรัตน์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
535
23684
ด.ญ.กมลพรรณ จันทร์ทอง
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
536
23685
ด.ญ.กุลณัฐ มหาวิเชียร
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
537
23686
ด.ญ.ขนิษฐา รังทอง
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
538
23687
ด.ญ.จินต์จุฑา ขาวโชติ
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
539
23688
ด.ญ.จุฑารัตน์ บุญให้
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
540
23689
ด.ญ.ญาณิศา สดมุ้ย
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
541
23690
ด.ญ.ณัฐธิดา บุญทุย
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
542
23691
ด.ญ.กวิตา วิทยาคุณ
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
543
23692
ด.ญ.ทิพรัตน์ สำราญ
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
544
23693
ด.ญ.ธัญวรัตน์ วรรณคง
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
545
23694
ด.ญ.นรินทร์ สุขสบาย
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
546
23695
ด.ญ.นิดา อดทน
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
547
23697
ด.ญ.เพ็ญทิวา บุญประเสริฐ
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
548
23698
ด.ญ.ภัทรพรรณ สัมฤทธิ์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
549
23699
ด.ญ.ภัทรวดี คำแก้ว
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
550
23700
ด.ญ.ภูรีภัทร ปะทะขีนัง
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
551
23701
ด.ญ.ลัลน์ลลิต ขาวนวล
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
552
23702
ด.ญ.วรรณนิศา เจนหัตถ์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
553
23703
ด.ญ.วรรณวิษา สุขวารี
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
554
23704
ด.ญ.วิภารัตน์ เจริญคช
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
555
23705
ด.ญ.พิมพ์ระชา พงคณัฏฐ์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
556
23706
ด.ญ.ศิรินทิพย์ คิดการ
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
557
23707
ด.ญ.สุวณีญา สุขสายบัว
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
558
24095
ด.ญ.รวิวรรณ ดวงจันทร์
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
559
24631
ด.ญ.อริศรา วังคาม
2
3
วิทย์-คณิต
นาย ธนกฤต ยอดมาลี น.ส. ปิรันยา ไชยสุวรรณ
560
23708
ด.ช.จิรภัทร ทัณฑะรักษ์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
561
23709
ด.ช.จีระพงษ์ พลรักษา
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
562
23710
ด.ช.ชินพัฒน์ ฉมามหัทธนา
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
563
23711
ด.ช.ณัฐกรณ์ ไพสาลี
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
564
23712
ด.ช.ณัฐวัตร ฝ่ายศูนย์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
565
23713
ด.ช.ธนพงษ์ อรุณผ่องใส
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
566
23714
ด.ช.ธนาย ศนุวงษ์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
567
23715
ด.ช.ธวัชชัย ผุดกระจ่าง
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
568
23716
ด.ช.พีรพัฒน์ คำมฤทธิ์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
569
23717
ด.ช.วิฑูรย์ พึ่งไทย
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
570
23718
ด.ช.ศรสิทธิ์ บำรุงพงษ์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
571
23719
ด.ช.ศักรินทร์ วิริยะพงษ์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
572
23720
ด.ช.ศุภกร บุรุษโชติ
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
573
23721
ด.ช.สุริโย โพธิ์เย็น
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
574
23722
ด.ช.อาทินันท์ จันริศิลป์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
575
23723
ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สิทธิมงคล
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
576
23724
ด.ญ.ฉมาทร จันทา
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
577
23725
ด.ญ.ช่อลดา ทวีอินทร์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
578
23726
ด.ญ.ณัฏฐธิดา กรวยทอง
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
579
23727
ด.ญ.ธนัชชา มะลิหวล
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
580
23728
ด.ญ.ธนัชชา วงษ์รักษา
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
581
23729
ด.ญ.ธันย์ชนก ฟุ้งขจร
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
582
23730
ด.ญ.ธารารัตน์ เดชกุลรัมย์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
583
23731
ด.ญ.นงพร พรมภักดี
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
584
23732
ด.ญ.นภัสสร วงศ์ภักดี
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
585
23733
ด.ญ.ปภาวรินทร์ อ้นถาวร
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
586
23734
ด.ญ.ปิยดา กล้าหาญ
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
587
23735
ด.ญ.ปิยวรรณ โลสิงห์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
588
23736
ด.ญ.พัทธนันท์ ไตรภพ
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
589
23737
ด.ญ.พุทธิดา สีแสด
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
590
23738
ด.ญ.มนัสวี วงศ์ทิพย์รัตน์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
591
23739
ด.ญ.เมธาวี บุญเกิด
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
592
23740
ด.ญ.รัญชนา กองทุน
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
593
23741
ด.ญ.วันใส สีดา
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
594
23742
ด.ญ.วาสนา สุขอากาศ
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
595
23743
ด.ญ.ศศิธร วิเชียรพงษ์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
596
23744
ด.ญ.ศศิประภา ฉายาพัฒน์
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
597
23745
ด.ญ.สาริศา ทองสว่าง
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
598
23746
ด.ญ.สุรางคณางค์ ทนศิริ
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
599
24096
ด.ญ.นริศรา หนูบุญคง
2
4
วิทย์-คณิต
นาย วุฒิชัย จารุภัทรกูล น.ส. นุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
600
23747
ด.ช.กฤตเมธ เนื่องจำนงค์
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
601
23748
ด.ช.ก่อเกียรติ์ ป้องศรี
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
602
23749
ด.ช.ไกรสิทธิ์ จิตต์เย็น
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
603
23750
ด.ช.ฐิติพงษ์ นิลฉวี
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
604
23751
ด.ช.ณัชชา มาเมือง
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
605
23752
ด.ช.ธนวัฒน์ อุ่นนาศรี
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
606
23753
ด.ช.ปฏิพัทธ์ โพธิ์จุ้ย
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
607
23754
ด.ช.ปรัชญา เหลือถนอม
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
608
23755
ด.ช.พงศ์ดนัย แตงอ่อน
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
609
23756
ด.ช.พงศพัศ ผลศิริ
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
610
23757
ด.ช.พชร สีคำภู
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
611
23758
ด.ช.ภัทรพล ศิริโชติ
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
612
23759
ด.ช.วรพงศ์ เจริญชนม์
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
613
23760
ด.ช.วรายุส คนดี
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
614
23761
ด.ช.วิราญ วังแก้วหิรัญ
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
615
23763
ด.ช.ศุภโชค เงินบุคคล
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
616
23764
ด.ช.สิรวิชญ์ แซ่เอี๊ยว
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
617
23765
ด.ช.สิริภาส ถาวันจันทร์
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
618
23766
ด.ช.สุรเชษฐ์ แซ่อุ้ย
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
619
23768
ด.ช.ออมสิน การเพียร
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
620
23769
ด.ญ.กนกพร บุญเจริญ
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
621
23770
ด.ญ.นันทวดี ศรีสุวรรณ์
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
622
23771
ด.ญ.นิภาพร เปลื่องกลาง
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
623
23772
ด.ญ.ปริยาภัทร บุญเจริญ
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
624
23773
ด.ญ.พรรณนิภา ยืนยงค์
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
625
23774
ด.ญ.พัชราภรณ์ จันทาพูน
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
626
23775
ด.ญ.พิมพกานต์ สำเร็จกิจ
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
627
23776
ด.ญ.มณฑิตา จันทร์เทาว์
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
628
23777
ด.ญ.เมธาวี ชัยเฉลียว
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
629
23778
ด.ญ.รัตนภรณ์ จอมมะเริง
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
630
23779
ด.ญ.วาสนา ดีไพร
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
631
23780
ด.ญ.สาวิตรี แฉล้มล้ำ
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
632
23781
ด.ญ.สุพิชญา นิ่มนวล
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
633
23782
ด.ญ.อริสา สมหานึก
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
634
24635
ด.ญ.ชนากานต์ ทิพย์สวัสดิ์
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
635
24656
ด.ญ.สิตานันท์ เป็งสวัสดิ์
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
636
24659
ด.ญ.กมลวรรณ สกุลนราแก้ว
2
5
ภาษา-คณิต
น.ส. สุดารัตน์ ก้อนคำ นาย รชต หวานระรื่น
637
23783
ด.ช.กรวิชญ์ บู่สาลี
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
638
23784
ด.ช.เจษฎากรณ์ ขวัญดี
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
639
23785
ด.ช.ฐิติโชติ แจ่มเจนการ
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
640
23786
ด.ช.ทินภัทร ศิริโวหาร
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
641
23787
ด.ช.ปรวรรตน์ ประสิทธิศรี
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
642
23789
ด.ช.พัฒนายุ เกษมแสง
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
643
23790
ด.ช.เพชรเกษม ธรรมจิต
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
644
23791
ด.ช.ราชันย์ คชินทร
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
645
23792
ด.ช.เรืองศักดิ์ มูลพันธ์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
646
23793
ด.ช.วรายุทธ ศิลารัตน์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
647
23794
ด.ช.วุฒธิพงษ์ คงแสงพันธ์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
648
23795
ด.ช.ศักดิ์อนันต์ แสนเจริญ
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
649
23796
ด.ช.สุพจน์ เงินบุคคล
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
650
23797
ด.ช.อาทิตย์ ใจเย็น
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
651
23308
ด.ญ.ฐิตินันท์ ศรีสมบัตร
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
652
23798
ด.ญ.เขมิกา แก้วตาล
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
653
23799
ด.ญ.จีรนันท์ ปรางจันทร์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
654
23801
ด.ญ.ณัฏฐณิชา สีวงษ์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
655
23802
ด.ญ.ณัฐติกา ทิพย์สวัสดิ์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
656
23804
ด.ญ.ทิพรดา แสงหิรัญรัตนา
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
657
23805
ด.ญ.นภสร ศิริโชติ
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
658
23806
ด.ญ.ปฏิมาภรณ์ ธาตุดี
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
659
23807
ด.ญ.ปรียาณัฐ มีสวรรค์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
660
23808
ด.ญ.มนัสนันท์ ผ่องฉาย
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
661
23809
ด.ญ.มุกมณี วงศ์จิรไพบูลย์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
662
23810
ด.ญ.วชิรญาณ์ แซ่เตียว
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
663
23811
ด.ญ.วิชญาพร จิตรเจริญ
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
664
23812
ด.ญ.ศศิกาญจน์ ชลิงสุ
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
665
23813
ด.ญ.สุกัญญา วงค์ประจิม
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
666
23814
ด.ญ.สุพิชญา มะลิกัน
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
667
23815
ด.ญ.เสาวลักษณ์ อ่อนปานนิล
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
668
23816
ด.ญ.แสงรวี สีดา
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
669
23817
ด.ญ.อรพรรณ รอดจันทร์
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
670
23818
ด.ญ.อลัลนา ปุ่มทอง
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
671
24150
ด.ญ.ปภาวดี โลกัน
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
672
24636
ด.ญ.วรนิษฐา รวบทองศรี
2
6
ภาษา-คณิต
น.ส. พจมาลย์ สว่างแจ้ง น.ส. ตติยาภรณ์ บุตรดี
673
23819
ด.ช.ชนกานต์ มีสุข
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
674
23820
ด.ช.ธนาธิป แก้วสว่าง
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
675
23821
ด.ช.ฐิติวัฒน์ คุ้มครอง
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
676
23822
ด.ช.ธนพล บำรุง
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
677
23823
ด.ช.ธนภัทร แม้นศรี
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
678
23824
ด.ช.ธนากร มารกาญจน์
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
679
23825
ด.ช.ธิปไตย ศิริผล
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
680
23826
ด.ช.นนทกร สร้างการนอก
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
681
23827
ด.ช.ปฏิญญา ทองทวี
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
682
23828
ด.ช.ภูวเดช จันมณี
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
683
23829
ด.ช.มนัสวิน วงศ์ริพัฒน์
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
684
23830
ด.ช.ศรุต เมาลานนท์
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
685
23831
ด.ช.ศุภกร วันโท
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
686
23832
ด.ช.สุทัศน์ วิเชียรปักษา
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
687
23833
ด.ช.อรรถพล อดทน
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
688
23834
ด.ญ.กนกวรรณ ประสพสุข
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
689
23835
ด.ญ.กมลรัตน์ สร้อยคีรี
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
690
23836
ด.ญ.กัลยรัตน์ วิริยะพงษ์
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
691
23837
ด.ญ.ชนนิกานต์ ศิลาสลับ
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
692
23838
ด.ญ.ฐิตานันท์ ทรัพย์เดชาวุฒิ
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
693
23839
ด.ญ.ณัชชา แซ่ตั๋น
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
694
23840
ด.ญ.ณัฐชยา สอาดรัตน์
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
695
23841
ด.ญ.ณัฐมน คงอยู่
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
696
23842
ด.ญ.ธัญญารัตน์ สุวรรณเวช
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
697
23843
ด.ญ.นภัสสร เปล่งปลั่ง
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
698
23844
ด.ญ.ปทิตตา แย้มหมื่นอาจ
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
699
23845
ด.ญ.ปานไพลิน ทองโทน
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
700
23846
ด.ญ.ปิยะดา สีนาคใส
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
701
23847
ด.ญ.รามนรี มงคลศิริ
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
702
23848
ด.ญ.วรรณกานต์ มาสุวัฒนะ
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
703
23849
ด.ญ.วัชราภรณ์ โจมเสนาะ
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
704
23850
ด.ญ.วิธิดา เสนานคร
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
705
23851
ด.ญ.วิไลพร จีนเมือง
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
706
23852
ด.ญ.สิริอาภา ราศรี
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
707
23853
ด.ญ.อรณี บัวเขียว
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
708
23854
ด.ญ.อริศรา อ่อนละมูล
2
7
ภาษา-คณิต
น.ส. มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ น.ส. สุกัญญา พรมทา
709
23858
ด.ช.จตุวิทย์ พุทธตรัส
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
710
23859
ด.ช.ชัยณรงค์ นภาดรโอฬาร
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
711
23860
ด.ช.ณัฐพล แดงทน
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
712
23861
ด.ช.ณัฐพล เรือนอินทร์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
713
23862
ด.ช.ธีรภัทร คงอยู่
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
714
23863
ด.ช.นวัต ศิริบุญ
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
715
23864
ด.ช.บวรยศ แตงอ่อน
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
716
23866
ด.ช.ปทิต พรประสิทธิ์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
717
23867
ด.ช.พงศกร วงค์ลิขิต
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
718
23869
ด.ช.พงษ์พัฒ กอเซ็ม
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
719
23870
ด.ช.พัทธดนย์ ภูมิมาโนช
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
720
23871
ด.ช.พีรพัฒน์ สิลารัตน์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
721
23872
ด.ช.ยุทธการ ลีวงศักดิ์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
722
23873
ด.ช.ฤทธิวงศ์ ทองปาน
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
723
23874
ด.ช.วันชนะ รัตนกิจ
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
724
23876
ด.ช.เสฏฐวุฒิ เส็นสด
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
725
23877
ด.ช.อนุทัศน์ พรมจันทร์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
726
24107
ด.ช.ธนกฤต ชมภูนุช
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
727
24162
ด.ช.ปิยะวัชร์ แก่นพ่วง
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
728
24632
ด.ช.ธีรเดช ติดญาติ
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
729
23878
ด.ญ.ขวัญสุมา ไชยเขตต์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
730
23879
ด.ญ.ณิชกานต์ มีสวรรค์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
731
23880
ด.ญ.ทิพย์สุดา ทับพุดซา
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
732
23882
ด.ญ.ปรินดา ทิพย์คูนอก
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
733
23883
ด.ญ.พรชนก สุวรรณี
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
734
23884
ด.ญ.พิชญ์ภัค เสาะสมบูรณ์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
735
23885
ด.ญ.มณีรัตน์ อินทรัตน์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
736
23887
ด.ญ.วนิดา ภิญโญ
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
737
23888
ด.ญ.วริศรา เสริฐวาสนา
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
738
23889
ด.ญ.สุทธิกานต์ ปรางจันทร์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
739
23890
ด.ญ.แสงตะวัน บุญสอน
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
740
23891
ด.ญ.อนันทยา แก้วพงษ์พันธ์
2
8
ภาษา-คณิต
นาย อดุล บุญเจริญ น.ส. กิตติศักดิ์ ทำบุญ
741
23892
ด.ช.กฤษณะ โอ่สะอาด
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
742
23893
ด.ช.ก้องภพ สำเร็จกิจ
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
743
23894
ด.ช.ก่อศักดิ์ บุญพยากรณ์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
744
23895
ด.ช.กิตติทัต ดังก้อง
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
745
23896
ด.ช.ชัยสิทธิ์ จันทร์หอม
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
746
23897
ด.ช.ณัฐพล สมนึก
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
747
23898
ด.ช.ณัฐภัทร สนดี
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
748
23899
ด.ช.ทิวากร มีแสง
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
749
23900
ด.ช.ธีระศักดิ์ จุฑารัตน์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
750
23901
ด.ช.นิรวิทย์ ใจตั้ง
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
751
23902
ด.ช.เนรมิตร กล่อมแก้ว
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
752
23903
ด.ช.ปรฉัตร วงศ์บุญยิ่ง
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
753
23904
ด.ช.พีรพัฒน์ รุ่งโรจน์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
754
23905
ด.ช.ภูวรินทร์ บำรุงสุนทร
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
755
23906
ด.ช.รนณฤทธิ์ สัสสี
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
756
23907
ด.ช.สัญชัย เจริญวัย
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
757
23908
ด.ช.สุเทพ อิสโร
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
758
24633
ด.ช.ไกรพัฒน์ ผลมุข
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
759
23909
ด.ญ.กนกวรรณ ธำรงค์เวชช์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
760
23910
ด.ญ.กุลปริยา ยั่งยืนนาน
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
761
23911
ด.ญ.ชญาณี คงสมบูรณ์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
762
23912
ด.ญ.ชนกานต์ จันประโคน
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
763
23913
ด.ญ.ฐิดาภรณ์ หมายมั่น
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
764
23914
ด.ญ.ดวงพร ขันสัมฤทธิ์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
765
23915
ด.ญ.ปณิตา สุวรรณวงษ์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
766
23916
ด.ญ.ปนัดดา เจริญพงษ์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
767
23917
ด.ญ.ปภานัน จันทะเวช
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
768
23918
ด.ญ.ปภานัน เฉิดฉาย
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
769
23919
ด.ญ.ประกายมาศ อินช้าง
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
770
23920
ด.ญ.พัทธวรรณ ชูจรัส
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
771
23922
ด.ญ.วนิดา สัมฤทธิ์วงษ์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
772
23923
ด.ญ.วรัญญา คงศิริ
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
773
23925
ด.ญ.วีรยา บุตรศรี
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
774
23926
ด.ญ.สุดารัตน์ หล่าชนม์
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
775
23927
ด.ญ.อรอนงค์ ชำนาญ
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
776
24104
ด.ญ.ชลธิชา จุ่นขจร
2
9
ทั่วไป
นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ น.ส. สุธิดา สติดี
777
23928
ด.ช.กิติพิชญ์ แจ่มสมบูรณ์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
778
23929
ด.ช.ขวัญชัย บังเกิดสุข
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
779
23931
ด.ช.ณัฐวัฒน์ ศรีวัฒนะ
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
780
23932
ด.ช.ณัฐวุฒิ สมบุญเก่า
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
781
23933
ด.ช.ธนากร แสงแก้ว
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
782
23934
ด.ช.ธีรยุทธ สีใส
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
783
23937
ด.ช.นนทวัฒน์ ประสพรัตน์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
784
23938
ด.ช.นิติพงศ์ สนมฉ่ำ
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
785
23939
ด.ช.บูรพา ถาเกิด
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
786
23940
ด.ช.พชรพล พรมชาติ
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
787
23941
ด.ช.พรพิพัฒน์ โพธิ์เขียว
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
788
23943
ด.ช.พีรากร เนตรวงษ์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
789
23944
ด.ช.ภูริพัทธ์ ศรีโนนทอง
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
790
23945
ด.ช.รฐนนท์ สุระ
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
791
23946
ด.ช.วิษณุ บุรีวงศ์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
792
23948
ด.ช.วีระชัย บุบผาพฤกษ์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
793
23949
ด.ช.ศุถวิชญ์ บุญเลิศ
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
794
23950
ด.ช.องอาจ รัตนะบุญโน
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
795
23951
ด.ช.อาทิตย์ จินเต็ง
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
796
24630
ด.ช.ศิริวัฒณ์ แจ้งประจักษ์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
797
23952
ด.ญ.กัลยา คำทา
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
798
23953
ด.ญ.ขวัญชนก ขอเจริญ
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
799
23954
ด.ญ.ฐิติมา สมานวงค์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
800
23955
ด.ญ.ณัฐชา ดวงสวัสดิ์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
801
23956
ด.ญ.ณัฐณิชา หวลกระจาย
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
802
23957
ด.ญ.ดาวอักษร มณีปกร
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
803
23958
ด.ญ.พัชรพร ทรัพย์สินพันธ์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
804
23959
ด.ญ.พิมพ์วิมล ศรีบุญเรือง
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
805
23960
ด.ญ.รติมา สีแสงเขียว
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
806
23961
ด.ญ.วันวิสา โตไทยสงฆ์
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
807
23963
ด.ญ.ศศิวิมล หมู่มาก
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
808
23964
ด.ญ.อรกานต์ อินทรวิเศษ
2
10
ทั่วไป
นาย ธงชัย ปัทมหาร น.ส. ปวีณา ตุ้ยไธสง
809
23966
ด.ช.จาตุรนต์ ยังดี
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
810
23967
ด.ช.จิระวิน อยู่ศรี
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
811
23968
ด.ช.จุฑาภัทร บำรุงถิ่น
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
812
23969
ด.ช.ฐิติโชติ ชาวประทุม
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
813
23970
ด.ช.ณภัทร พูลเจริญ
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
814
23971
ด.ช.ณภัทร หามาลา
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
815
23972
ด.ช.ธนเทพ จำปาต้น
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
816
23973
ด.ช.ธนวัต ประทุมเพ็ชร
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
817
23974
ด.ช.ธีรวัฒน์ ชำนาญเรียน
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
818
23975
ด.ช.นราธิป ภาคภูมิ
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
819
23976
ด.ช.นิธิ พิษนอก
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
820
23977
ด.ช.ปัณณธร อ้วนพรมมา
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
821
23978
ด.ช.พร้อมพงศ์ ชมภูโครต
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
822
23979
ด.ช.ภูเบศร์ รจนัย
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
823
23980
ด.ช.เมธา ศรประสิทธิ์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
824
23981
ด.ช.วัฒนะ อินทรผล
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
825
23982
ด.ช.วิษณุ เสริญรัมย์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
826
23983
ด.ช.วุฒิฤทธิ์ ดวงศรี
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
827
23984
ด.ช.ศตายุ ถนอมวงศ์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
828
23985
ด.ช.สราวุธ ทองล้วน
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
829
23986
ด.ช.สิทญศักดิ์ ตองอ่อน
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
830
23987
ด.ช.อนุรักษ์ ทองดี
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
831
24634
ด.ช.พงศธร ไกรสมโภช
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
832
23275
ด.ญ.เพ็ญภัค ภูมิวารินทร์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
833
23989
ด.ญ.ณัฐกานต์ ใหญ่สถิตย์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
834
23990
ด.ญ.ณัฐลิชา เจริญรัตน์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
835
23991
ด.ญ.ทิพวรรณ์ ใจตั้ง
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
836
23992
ด.ญ.ปิยาพัชร ทัพสิงห์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
837
23993
ด.ญ.พรชิตา สมบูรณ์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
838
23994
ด.ญ.พัชรินทร์ วิลัยรัตน์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
839
23995
ด.ญ.ลลิตา ศิริสวัสดิ์
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
840
23996
ด.ญ.วรณัฏฐ์ สุวรรณโชติ
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
841
23998
ด.ญ.ศิริกัญญา มงคลเกิด
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
842
23999
ด.ญ.ศุภร สินปรุ
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
843
24000
ด.ญ.สรัญญา บริบาล
2
11
ทั่วไป
นางอุทัยวรรณ อินศิริ น.ส. จุฑารัตน์ พวงทอง
844
24001
ด.ช.กรกฤต จงเจริญพานิช
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
845
24002
ด.ช.คึกฤทธิ์ รินฤทธิ์
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
846
24003
ด.ช.จตุรเทพ ยังบ้านห้วย
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
847
24004
ด.ช.ณัฐนิติ ท้วมนิ่ม
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
848
24005
ด.ช.ณัฐพร สมนึก
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
849
24006
ด.ช.ณัฐพล ขวัญดี
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
850
24007
ด.ช.ธนธรณ์ ปานผ่อง
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
851
24008
ด.ช.ธนวัฒน์ บุญเติม
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
852
24009
ด.ช.ธัชยพงษ์ ติรางค์กูร
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
853
24010
ด.ช.ธีระพัทธ์ วงสุยะ
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
854
24012
ด.ช.ปกรณ์ สระแก้ว
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
855
24013
ด.ช.ผดุงสิทธิ์ สุกรณ์
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
856
24014
ด.ช.พีรพัฒน์ บุญชู
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
857
24015
ด.ช.ภานุวัฒน์ น้ำซับ
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
858
24016
ด.ช.วุฒิพงศ์ วิริยะกุลก่อเกิด
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
859
24017
ด.ช.ศรายุทธ ทุมนานอก
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
860
24018
ด.ช.ศักดิ์ชาย ถนอมมิตร
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
861
24019
ด.ช.ศุภากร มีแสง
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
862
24020
ด.ช.เสฎฐวุฒิ ทองอยู่
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
863
24021
ด.ช.อภิวัตร เกื้อกูลราษฎร์
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
864
24022
ด.ช.อัมรินทร์ บุญรอดรัมย์
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
865
24023
ด.ช.อิทธิพล มัธยมมาก
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
866
24109
ด.ช.พีระพัฒน์ ทองคำ
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
867
24024
ด.ญ.จุฑามาส เจริญพรต
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
868
24025
ด.ญ.ฉันทิสา ยิ้มแย้ม
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
869
24026
ด.ญ.ชวัลลักษณ์ อินทร์ศิริ
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
870
24027
ด.ญ.บุษบาวรรณ แก่นบุบผา
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
871
24028
ด.ญ.ปวริศา บุญชั้น
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
872
24029
ด.ญ.ภัทรนันท์ ธรรมชาติ
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
873
24030
ด.ญ.ภิญญา พัทธเสมา
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
874
24033
ด.ญ.วิไลวรรณ พรมเภา
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
875
24034
ด.ญ.สุดารัตน์ สีนวล
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
876
24035
ด.ญ.สุภาภรณ์ จาดพุ่ม
2
12
ทั่วไป
นาย อาศิระ วรวงษ์ นาย ปิยะพงษ์ จรวารี
877
23107
ด.ช.ชนาธิป เล็กอำพันธ์
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
878
23108
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เทียนไสว
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
879
23109
ด.ช.ณัฐชนน พิทักษ์วงศ์
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
880
23111
ด.ช.นิติรัฐ ศรีชุมพล
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
881
23112
ด.ช.นิพัทธ์ ตุ้มพิมาย
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
882
23113
ด.ช.ปองพล อินทรักษ์
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
883
23114
ด.ช.อัศวิน คุ้มสะอาด
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
884
23126
ด.ช.ปิยะวิทย์ กลั่นแก่นเวช
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
885
23115
ด.ญ.จิราภา ศุภนาม
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
886
23116
ด.ญ.ชนาภา แวววับศรี
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
887
23117
ด.ญ.ณัฐณิชา เคนท้าว
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
888
23118
ด.ญ.ณัฐณิชา วงศ์พิทักษ์
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
889
23119
ด.ญ.ธิญดา เกลี้ยกล่อม
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
890
23120
ด.ญ.ธิตินันท์ มงคลสวัสดิ์
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
891
23121
ด.ญ.นันท์นภัส ประคองแก้ว
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
892
23123
ด.ญ.ปฑิตตา รักเชื้อชาติ
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
893
23124
ด.ญ.ปณิสา ผ่องธีระพงศ์
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
894
23125
ด.ญ.ปานชิตา อัญโญ
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
895
23127
ด.ญ.พัชรินธรณ์ ยมหา
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
896
23128
ด.ญ.พัชรีภรณ์ ยมหา
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
897
23129
ด.ญ.ศิรประภา ชูไสว
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
898
23130
ด.ญ.สาริศา ศิริวัฒน์
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
899
23131
ด.ญ.สุธาสินี ศรีภู่
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
900
23132
ด.ญ.สุวิดา นิยมสมาน
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
901
23133
ด.ญ.อนันทชา เปรมยิ่ง
3
1
MEP
นาย ชนารักษ์ พัฒนะมนตรี Ms. Arvi Marie M.Quejado
902
23110
ด.ช.ดนุสรณ์ หวลละห้อย
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
903
23134
ด.ช.คฑาวุธ รื่นรมย์
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
904
23135
ด.ช.จิรวัฒน์ วิเชียรเสนาะ
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
905
23136
ด.ช.ชนาธิป เจริญชนม์
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
906
23138
ด.ช.ณัฐวุฒิ จันทร์มหา
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
907
23139
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ คล้าปลั่งกลาง
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
908
23140
ด.ช.ดิษย์ สัตตะ
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
909
23142
ด.ช.บุญอนันต์ ปากวิเศษ
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
910
23143
ด.ช.ปฐมชล สร้อยสม
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
911
23144
ด.ช.ภาณุวัฒน์ แนวประเสริฐ
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
912
23145
ด.ช.ศรัณย์ บุญบรรจง
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
913
23146
ด.ช.อนุวิทย์ สนิทราษฎร์
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
914
23147
ด.ช.อานนท์ อินทร์นุ่ม
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
915
23148
ด.ญ.กนกพร วรชมคุณ
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
916
23149
ด.ญ.ขวัญฤทัย ลอยละลิ่ว
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
917
23150
ด.ญ.ณัฐณิชา ช้างแดง
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
918
23151
ด.ญ.ธนภรณ์ รัสมี
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
919
23152
ด.ญ.ธนัญญา ปืนกระโทก
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
920
23153
ด.ญ.นันทภัทร นนธิจันทร์
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
921
23154
ด.ญ.นิศารัตน์ เสาวรส
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
922
23155
ด.ญ.ปริยาภัทร สุดประเสริฐ
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
923
23156
ด.ญ.พลอยศิริ ชมเชย
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
924
23157
ด.ญ.พัชรพร อวดร่าง
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
925
23158
ด.ญ.พิมลพรรณ หมายดี
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
926
23159
ด.ญ.เพ็ญนภา สว่างแจ้ง
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
927
23160
ด.ญ.ภานุมาศ ม่วงสุขศรี
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
928
23161
ด.ญ.ภิชญา วิลาวรรณ์
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
929
23162
ด.ญ.รสิตา ภาวนาธรรมสุข
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
930
23163
ด.ญ.รุ่งนภา ศรีรัตน์
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
931
23164
ด.ญ.วรัญญา ไชยวงษ์ฝัน
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
932
23165
ด.ญ.ศศิวิมล อาศัย
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
933
23166
ด.ญ.ศันสนีย์ หิรัญโรจน์
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
934
23167
ด.ญ.สวรส บุญพิทักษ์
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
935
23168
ด.ญ.สุพิชชา ทองพรม
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
936
23170
ด.ญ.สุวลี ทิพย์คูนอก
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
937
23600
ด.ญ.ภัสสร ชัยพิมพา
3
2
วิทย์-คณิต
น.ส. สหนันท์ สุขคุ้ม นาย ทะนงศักดิ์ กันใส
938
23171
ด.ช.กฤษฎา มัชฌิมะ
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
939
23172
ด.ช.เจษฎา รุ่งเรือง
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
940
23173
ด.ช.ชิติพัทธ์ ช่วยราษฏร์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
941
23174
ด.ช.ดนุสรณ์ พฤธิสาธิกร
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
942
23175
ด.ช.นันทวัช สุวรรณประทีป
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
943
23176
ด.ช.พันธกิจ จันทร์เพชร์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
944
23177
ด.ช.ภานุวัฒน์ ประดับวงศ์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
945
23178
ด.ช.ภูวดล ศรียางนอก
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
946
23179
ด.ช.วรายุส มงคลสาร
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
947
23180
ด.ช.ศวีระ ทรัพย์ประเสริฐ
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
948
23181
ด.ช.สราวุฒิ สุขสวัสดิ์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
949
23182
ด.ช.อภิสิทธิ์ บุษบา
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
950
23183
ด.ญ.ชนกานต์ พุทธวารินทร์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
951
23184
ด.ญ.ชนากานต์ เนินชัย
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
952
23185
ด.ญ.ชลณิชา ประทุมสิทธิ์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
953
23186
ด.ญ.ชุติกาญจน์ วิเศษศรี
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
954
23187
ด.ญ.ญานิกา เจริญรมย์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
955
23188
ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ศรีคำแหง
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
956
23189
ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีสุขโข
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
957
23190
ด.ญ.ธนัชชา ผ่องฉาย
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
958
23191
ด.ญ.นทีกานต์ เพิ่มพลัง
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
959
23192
ด.ญ.นาตฤดี ศิริมหา
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
960
23193
ด.ญ.ปัทมวรรณ แซ่ลือ
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
961
23194
ด.ญ.ปิยวรรณ แนบเนียน
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
962
23195
ด.ญ.พิชญานิน นาคเกษม
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
963
23196
ด.ญ.พิชญาภา วิสุทธิชัยโสภณ
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
964
23197
ด.ญ.แพรพลอย อุบลประเสริฐ
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
965
23198
ด.ญ.ลักษิกา สุดใจ
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
966
23199
ด.ญ.วรนุช นาคเกษม
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
967
23200
ด.ญ.วิชญาดา เมืองฟ้า
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
968
23201
ด.ญ.วิไล บุญมาก
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
969
23202
ด.ญ.ศวิตา สุวรรณพิทักษ์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
970
23203
ด.ญ.ศิริวรรณ สอิ้งทอง
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
971
23204
ด.ญ.สุวิตดา สนั่นไหว
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
972
23205
ด.ญ.หทัยกาญจณ์ ทองเทศ
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
973
23206
ด.ญ.อนุสรา โยธิกา
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
974
23207
ด.ญ.อรัชพร เพ็ชรพราว
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
975
23208
ด.ญ.อังคณา ล่อเฮง
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
976
24072
ด.ญ.น้ำหนึ่ง เขียวคล้าย
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
977
24102
ด.ญ.ศรีเบญจภา ปานพันธุ์
3
3
วิทย์-คณิต
นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง น.ส. เสาวรส ภารกิจ
978
23209
ด.ช.กิตติศักดิ์ ฆวีวงษ์
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
979
23210
ด.ช.นภัทร อิ่มใจจิตร์
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
980
23211
ด.ช.ณัชพล กันพงษ์
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
981
23212
ด.ช.ณัฐนนท์ ชูเชิด
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
982
23213
ด.ช.ณัฐพล จวนรุ่ง
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
983
23215
ด.ช.นิติ บุญจันทร์
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
984
23216
ด.ช.พันอนันต์ เม้นหมี
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
985
23217
ด.ช.เมธัส วงศ์อินทร์
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
986
23218
ด.ช.วิศรุต หอมรื่น
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
987
23219
ด.ช.วีระยุทธ เชี่ยวชูกุล
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
988
23220
ด.ช.อนันต์ยศ ไชยพฤกษ์
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
989
23296
ด.ช.พุฒิพงศ์ พันธ์ยิ่งยก
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
990
24075
ด.ช.ทรรศนัย ผ่องแผ้ว
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
991
24077
ด.ช.ปรมัตถ์ ปะทะขีนัง
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
992
23222
ด.ญ.กุลนัฐดา อะกะเรือน
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
993
23223
ด.ญ.คันธรส จันทร์ขาว
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
994
23224
ด.ญ.ชลธิชา ยิ่งถาวร
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
995
23225
ด.ญ.ธวัลรัตน์ สมสิทธิ์
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
996
23226
ด.ญ.นริศรา บุญเอก
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
997
23227
ด.ญ.น้ำหนึ่ง สองศรี
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
998
23228
ด.ญ.นิศามน เกตแจ้
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
999
23229
ด.ญ.นุชจิรา พอใจ
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1000
23230
ด.ญ.บังอร เมืองไธสง
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1001
23231
ด.ญ.บัวชมพู เกิดทอง
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1002
23232
ด.ญ.บุญทิวา รัตนะบุญโน
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1003
23233
ด.ญ.ปพิชญา กอเซ็ม
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1004
23234
ด.ญ.ปารถนา จันทร์กลาง
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1005
23235
ด.ญ.ปิยนันท์ รักเชื้อชาติ
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1006
23237
ด.ญ.ภัทราภรณ์ ตรีเดช
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1007
23238
ด.ญ.ระวีวรรณ เกตุมณี
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1008
23240
ด.ญ.ศศิวิมล ประสมทรัพย์
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1009
23241
ด.ญ.สมิตา พิษนอก
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1010
23242
ด.ญ.สุทธิตา บุญเจริญ
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1011
23243
ด.ญ.สุรารักษ์ วิวัฒน์รัตนศิริ
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1012
23244
ด.ญ.อรนุช กันหาสร้อย
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1013
23245
ด.ญ.อรวรรณ คำภา
3
4
วิทย์-คณิต
นางศศินุช พุ่มสวาท น.ส. สุวภัทร เสียมภูเขียว
1014
23246
ด.ช.กอเกียรติ นวลประสงค์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1015
23247
ด.ช.ก้องภพ หิรัญรัตน์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1016
23249
ด.ช.เจษฎา สายสุวรรณ
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1017
23251
ด.ช.ณัฐพล นนเทศา
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1018
23252
ด.ช.ตระการ อินทุวรรณรัตน์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1019
23253
ด.ช.ทักษิณ อุ่นละมัย
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1020
23254
ด.ช.ธนพงศ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1021
23255
ด.ช.ธีรพัฒ เผ่าพันธ์ภู
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1022
23256
ด.ช.ปณิธิ ปัดถารัตน์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1023
23257
ด.ช.ปัญจพล ยมจินดา
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1024
23258
ด.ช.พงศกร วงศ์จิราษฎร์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1025
23259
ด.ช.พลกฤต เกตุวารินทร์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1026
23262
ด.ช.วิศรุต รุ่งเรือง
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1027
23263
ด.ช.วุฒิพงษ์ มงคลฉัตร
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1028
23264
ด.ช.ศักรินทร์ สุขแสวง
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1029
23265
ด.ช.สิทธิศักดิ์ นววิทยาการ
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1030
23266
ด.ช.สุภาพบุรุษ มูลพิมาย
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1031
23267
ด.ช.อาชานนท์ เพิ่มพูล
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1032
24080
ด.ช.สหรัก โพธิ์ประสาท
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1033
23268
ด.ญ.กมลชนก บำรุงศิลป์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1034
23270
ด.ญ.ขวัญชนก มหาชัย
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1035
23271
ด.ญ.นันทิชา วงศ์รักษ์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1036
23272
ด.ญ.ปาลิตา ประดับผล
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1037
23273
ด.ญ.ปิยะทิพย์ จุ้งลก
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1038
23274
ด.ญ.พรธีรา โสภากุ
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1039
23276
ด.ญ.วศินี สมพงษ์
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1040
23277
ด.ญ.สรัญญา สุธรรมแจ่ม
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1041
23278
ด.ญ.สโรชา เกตุพานิช
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1042
23279
ด.ญ.สโรชา สายัญ
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1043
23280
ด.ญ.สุชญา สอนสุข
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1044
23281
ด.ญ.สุวดี ขุนชำนาญ
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1045
23282
ด.ญ.อาภัสรา ทองคำ
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1046
23283
ด.ญ.อาภานุช อุบลดี
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1047
24639
ด.ญ.ปัณฑิตา เขียวกระจ่าง
3
5
ภาษา-คณิต
นางพรรณี ลาภเวที น.ส. อรพรรณ ประคอง
1048
23284
ด.ช.กรกฏ ศรีเกษ
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1049
23285
ด.ช.กิติศักดิ์ อัมฤทธ์
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1050
23286
ด.ช.ณัชพล จันพะยัค
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1051
23287
ด.ช.เทพทัต บุญบรรจง
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1052
23288
ด.ช.ธนภัทร ภุมมา
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1053
23289
ด.ช.ธีรภัทร์ ปากวิเศษ
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1054
23290
ด.ช.ธีรภัทร สืบเสนาะ
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1055
23291
ด.ช.นัทธพงศ์ แถวกลาง
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1056
23292
ด.ช.ปรภัทร พฤกษชาติ
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1057
23294
ด.ช.พีรพัฒน์ ภูมิผล
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1058
23295
ด.ช.ภาณุพงศ์ สุวรรณแสง
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1059
23297
ด.ช.รุ่งโรจน์ เปี่ยมดี
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1060
23298
ด.ช.วีรชล แรกนา
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1061
23299
ด.ช.วุฒิชัย จิรฐานภัส
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1062
23300
ด.ช.ศักสรวิชญ์ กิจสมัย
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1063
23445
ด.ช.ศุภวิชญ์ สมานสินธ์
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1064
23301
ด.ญ.กนกพร พึ่งสุข
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1065
23302
ด.ญ.กรพินธุ์ ผ่องฉาย
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1066
23303
ด.ญ.กรรวี วิงพัฒน์
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1067
23306
ด.ญ.จิตตมาศ จิตรบรรจง
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1068
23307
ด.ญ.ชลิตา คำแหง
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1069
23309
ด.ญ.ธิติมา ปราศจาก
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1070
23310
ด.ญ.นฤมล จิตรบรรจง
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1071
23311
ด.ญ.น้ำทิพย์ งามประเสริฐ
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1072
23314
ด.ญ.รุษาวดี บุระภักดิ์
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1073
23315
ด.ญ.วราภรณ์ ถนอมมิตร
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1074
23316
ด.ญ.วันดี บุรีวงศ์
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1075
23317
ด.ญ.ศุภกานต์ สุโรจน์วัฒนกุล
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1076
23319
ด.ญ.สุชาดา สุขเกษม
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1077
23320
ด.ญ.สุพัดตรา นารีรัตน์
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1078
23321
ด.ญ.สุภาภรณ์ วงศ์สุวรรณ
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1079
24641
ด.ญ.จุฑาภรณ์ ไม้เท้าทอง
3
6
ภาษา-คณิต
นาย เอกสิทธิ์ ภูหอม น.ส. อัฐภิญญา บุญเลิศ
1080
23322
ด.ช.กองทัพ รุ่งโรจน์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1081
23323
ด.ช.เกียรติชัย สีดา
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1082
23325
ด.ช.คชานนท์ คชพงษ์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1083
23326
ด.ช.จนิตพนธ์ ห้วยใหญ่
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1084
23327
ด.ช.ณฐกร เหมือนรักษา
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1085
23328
ด.ช.ณัฐพล บุญสม
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1086
23329
ด.ช.ดนุพล รอดจันทร์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1087
23330
ด.ช.ธนกฤต ประกอบสุข
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1088
23331
ด.ช.ธนภัทร ชัยวะแรง
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1089
23332
ด.ช.นราธิป ณ รังษี
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1090
23334
ด.ช.ศรัณย์ สว่างแจ้ง
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1091
23335
ด.ช.ศิรชล ปราศจาก
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1092
23336
ด.ช.สหวัฒน์ หงษาวงษ์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1093
23337
ด.ช.สุรสิทธิ์ สุกใส
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1094
23338
ด.ญ.กฎชกร สุวรรณพิทักษ์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1095
23339
ด.ญ.จิรัชญา ไทยเจริญ
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1096
23340
ด.ญ.จุฬาลักษณ์ จันทร์โพธิ์ทอง
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1097
23341
ด.ญ.ณัฏฐณิชา อยู่สวัสดิ์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1098
23344
ด.ญ.นภัสกร พิทักษ์วงศ์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1099
23346
ด.ญ.ภัสสิรี เชื้อสูง
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1100
23347
ด.ญ.มานา การะพัตร
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1101
23348
ด.ญ.ยุพเรศ พรมภักดี
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1102
23349
ด.ญ.รติมา ภิญโญยาง
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1103
23350
ด.ญ.วรรัตน์ สากล
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1104
23351
ด.ญ.วันเพ็ญ อาจพันธ์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1105
23352
ด.ญ.สโรชา เรืองภักดี
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1106
23354
ด.ญ.สุวภัทร ไชยแสง
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1107
23355
ด.ญ.อลิชา สุกใส
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1108
23356
ด.ญ.อังศุธร พิทยาวัฒน์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1109
23603
ด.ญ.เกณิกา มากสวาสดิ์
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1110
24070
ด.ญ.ภัทรวดี โพธิ์หนองโคก
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1111
24081
ด.ญ.วิชุดา รักช้าง
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1112
24105
ด.ญ.ศุภิสรา ติ๊นา
3
7
ภาษา-คณิต
น.ส. กัณทิมา หวานระรื่น นางปิยะนุช ภูมิวัลย์
1113
23357
ด.ช.กฤตยศ เผือกขวัญนาค
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1114
23358
ด.ช.กิตติทัต วงค์ยิ้มใย
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1115
23359
ด.ช.เจษฎา สำเร็จกิจ
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1116
23360
ด.ช.ชัยธีรเดช สีสุวงษ์
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1117
23361
ด.ช.ชุติเดช แซ่เฮ้ง
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1118
23362
ด.ช.ณัฐพล เต่ากล่ำ
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1119
23363
ด.ช.ตรันพัฒณ์ ธงศรี
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1120
23364
ด.ช.ปัณณฑัต บุญจันทร์
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1121
23367
ด.ช.พีรวัส จูเปรมปรีด์
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1122
23368
ด.ช.วรวุฒิ ผ่องฉาย
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1123
23370
ด.ช.ศุภณัฐ มณีศรี
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1124
23371
ด.ช.อภิสิทธิ์ บุญเรือ
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1125
23397
ด.ช.บุญชัย บุญประเสริฐ
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1126
24649
ด.ช.ศราวุธ สมสิทธิ์
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1127
23372
ด.ญ.กมลวรรณ โสณนายะ
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1128
23373
ด.ญ.กรรณิการ์ วงค์พิทักษ์
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1129
23374
ด.ญ.กวินธิดา รองอินทร์
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1130
23376
ด.ญ.เกษราภรณ์ เหลี่ยมสีจันทร์
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1131
23377
ด.ญ.เขมิกา สามารถ
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1132
23379
ด.ญ.ธนัชพร ธรรมสาลี
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1133
23382
ด.ญ.รัตน์ติกาล ขาวผิว
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1134
23383
ด.ญ.สโรชา ปุผาโล
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1135
23384
ด.ญ.สุกัญญา แสงกระจ่าง
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1136
23385
ด.ญ.สุชานันท์ สำเร็จกิจ
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1137
23386
ด.ญ.หนึ่งฤทัย ผ่องฉาย
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1138
23387
ด.ญ.อริศรา พวงปรึก
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1139
24106
ด.ญ.เกวลิน เจริญวัย
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1140
24637
ด.ญ.วราพร ป่างปู
3
8
ภาษา-คณิต
นางอัญชลี ปัทมหาร น.ส. อารีย์ เจริญชัย
1141
22936
ด.ช.กิตติชัย บุญสม
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1142
23389
ด.ช.จิรายุทธ ธรรมสารกอง
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1143
23390
ด.ช.ณรงค์เดช นุชนาม
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1144
23392
ด.ช.ตุสิตา ยมพงษ์
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1145
23393
ด.ช.เตโชดม แก่นแก้ว
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1146
23394
ด.ช.ธนกฤต ธำรงค์เวชช์
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1147
23395
ด.ช.ธนวัฒน์ ชำนาญเรียน
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1148
23396
ด.ช.นาวี แดงอาจ
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1149
23400
ด.ช.พงษ์รักษ์ ขุนทอง
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1150
23401
ด.ช.พีรพัฒน์ พูลศรี
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1151
23404
ด.ช.วรเมธ มีมงคล
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1152
23405
ด.ช.วรัญญู แสงกระจ่าง
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1153
23406
ด.ช.วีรยุทธ ศิริโชติ
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1154
23407
ด.ช.วุฒิพัฒน์ ชื่นรอด
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1155
23408
ด.ช.อนุสรณ์ จันมณี
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1156
24640
ด.ช.ศุภณัฐ โรจน์ทะนงค์
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1157
23409
ด.ญ.กรกนก บุญมา
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1158
23410
ด.ญ.กฤติยา ควรประดิษฐ์
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1159
23411
ด.ญ.คฑามาทน์ ราชประโคน
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1160
23412
ด.ญ.จินดามณี มากศิริ
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1161
23414
ด.ญ.ฐิตินันท์ เจริญบุณยกร
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1162
23415
ด.ญ.นฤมล นิยมมิตร
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1163
23416
ด.ญ.ฝันฤทัย พึ่งฉ่ำ
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1164
23417
ด.ญ.รวิภา มรนัย
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1165
23418
ด.ญ.วรรณษา ทองเจริญ
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1166
23419
ด.ญ.ศรีสุข สีดา
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1167
23420
ด.ญ.ศศิชา ผิวขาว
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1168
23422
ด.ญ.สุจิตตรา บุญญาภา
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1169
24076
ด.ญ.วิภาพร ประสม
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1170
24638
ด.ญ.โยนภา นิรพันธ์
3
9
ทั่วไป
น.ส. กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง นาย นววิช ตองแก้ว
1171
22920
ด.ช.อับดุลฮาดีย์ สร้างบุญ
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1172
23426
ด.ช.กานต์กวิน ธรรมบำรุง
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1173
23428
ด.ช.ฉัตรชัย บุญบรรจง
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1174
23429
ด.ช.ณัฐพล คงภักดี
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1175
23433
ด.ช.ธนพนธ์ เย็นจิตร์
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1176
23434
ด.ช.ธนพัฒน์ เสียงประเสริฐ์
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1177
23435
ด.ช.ปณชัย ล่อเฮง
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1178
23436
ด.ช.ปิยะชาติ งาเจือ
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1179
23438
ด.ช.พรชารักษ์ กาญจนาลักษณ์
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1180
23439
ด.ช.พุฒิเมธ สนิทราษฎร์
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1181
23440
ด.ช.รณกร สุขวารี
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1182
23442
ด.ช.วรชาติ ประสพ
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1183
23443
ด.ช.วรรธนะ ประกอบสุข
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1184
23446
ด.ช.สุทธิชาติ หาดแก้ว
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1185
23447
ด.ช.อัมรินทร์ ศรีวิชา
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1186
23448
ด.ช.เอกรัตน์ วิรวัฒน์
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1187
24652
ด.ช.ธนพงค์ สุขสม
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1188
23449
ด.ญ.กัญญา ด้วงมี
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1189
23452
ด.ญ.นพมาศ เปล่งคอนสาร
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1190
23453
ด.ญ.นิพานัน แก้วพวง
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1191
23454
ด.ญ.ปริชญา นารถมณี
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1192
23455
ด.ญ.พัชราพร พูลมี
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1193
23456
ด.ญ.พัลลภา อาษานอก
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1194
23457
ด.ญ.ภาวินี โบราณ
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1195
23458
ด.ญ.มนวณา ไสยรส
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1196
23459
ด.ญ.มุทิตา ประต่อญาติ
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1197
23460
ด.ญ.รัตนาวดี วงศ์สุวรรณ
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1198
23461
ด.ญ.ศิรภัสสร ผลนาค
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1199
23462
ด.ญ.ศิรินภา วิมล
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1200
23463
ด.ญ.สิรินทรา ชลธี
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1201
24092
ด.ญ.ฮาวานี โสโดม
3
10
ทั่วไป
นาย ภานุวัฒน์ คำมาก นางชนกนาถ ลาดจำปา
1202
23464
ด.ช.กมล สุขเกษม
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1203
23465
ด.ช.กฤษณะ ชาวแพร่
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1204
23466
ด.ช.เกียรติศักดิ์ จิตรกลาง
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1205
23467
ด.ช.ชัยศิริ เครือวัลย์
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1206
23468
ด.ช.ณัฐวุฒิ หวลกระจาย
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1207
23469
ด.ช.ธนภัทร เย็นจิตร์
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1208
23470
ด.ช.ธนวินท์ หว่านผล
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1209
23471
ด.ช.ธนาวัฒน์ เอกฉัตร์
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1210
23473
ด.ช.ธีระพงศ์ บำรุงสุข
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1211
23474
ด.ช.ปฏิภาณ มนทองหลาง
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1212
23475
ด.ช.ปณชัย กล้าหาญ
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1213
23476
ด.ช.พงศกร แก้วสว่าง
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1214
23477
ด.ช.พลภัทร นันทวุฒิบวร
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1215
23478
ด.ช.ภัทราวุธ ยิ้มแย้ม
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1216
23479
ด.ช.ภานุพงศ์ ใจเย็น
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1217
23480
ด.ช.รัชชานนท์ คงทิพย์
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1218
23481
ด.ช.วงศธร ขยายแสง
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1219
23482
ด.ช.วันศุกร์ ศิริผล
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1220
23484
ด.ช.ศุภากร จำปากุล
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1221
23485
ด.ช.สันติ เฟื่องฟู
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1222
23486
ด.ช.สิทธิชัย โลหิตไทย
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1223
23488
ด.ช.อาทิตย์ คำมะฤทธิ์
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1224
23489
ด.ช.อาทิตย์ สำเภาน้อย
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1225
23491
ด.ญ.กมลวรรณ โพธิ์พิทูล
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1226
23494
ด.ญ.จีรนันท์ ไพสาลี
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1227
23495
ด.ญ.นงลักษณ์ ธิมา
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1228
23496
ด.ญ.นัทธมน เสนานิคม
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1229
23497
ด.ญ.นันทินี ฆวีวงค์
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1230
23498
ด.ญ.วราภรณ์ พงษ์สะพัง
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1231
23499
ด.ญ.สุกัญญา สุวรรณฉาย
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1232
23500
ด.ญ.สุวนันท์ เหลืองเพชรรัตน์
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1233
23583
ด.ญ.บุษกร ไชยมีสุข
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1234
24103
ด.ญ.วรรักษ์ สุกแดง
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1235
24655
ด.ญ.ญาณิศาณ์ บุญมิ่ง
3
11
ทั่วไป
น.ส. เสาวลักษณ์ ณ รังษี นาย ทักษ์สิทธิ์ เสถียรขันต์
1236
23501
ด.ช.กรวิชญ์ ตาษสุวรรณ
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1237
23502
ด.ช.กิตติพัฒน์ ทับแก่น
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1238
23504
ด.ช.โกศิต ประดับรัตน์
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1239
23505
ด.ช.เจษฎา เอกาบูรณ์
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1240
23508
ด.ช.ธีรยุทธ ปานทองมา
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1241
23509
ด.ช.ปฏิพัทธิ์ เงินน้อย
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1242
23510
ด.ช.ปรเมธ เสริญรัมย์
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1243
23511
ด.ช.ปริญญา หนูหล้า
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1244
23512
ด.ช.ปัณณวิชญ์ พงศ์วิริยะกุล
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1245
23513
ด.ช.พงษ์พัฒน์ สีดา
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1246
23514
ด.ช.พงษ์ศักดิ์ ภูวงศ์ษา
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1247
23515
ด.ช.พรพุธ เจริญกิจ
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1248
23517
ด.ช.พัชรพล วงค์คงคำ
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1249
23518
ด.ช.พิเชษฐ์ พุฒซ้อน
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1250
23519
ด.ช.รุ่งเรือง อินต๊ะเม้า
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1251
23520
ด.ช.สรวิชญ์ เข้มกำลัง
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1252
23521
ด.ช.สุรเดช พลศักดิ์
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1253
23522
ด.ช.อนุชา ศรีสวัสดิ์
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1254
23523
ด.ช.อรรถวิท นัคโร
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1255
23524
ด.ช.อัมรินทร์ จันทร์มา
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1256
23525
ด.ช.อาทิตย์ รจนัย
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1257
23606
ด.ช.ณัฐณุพงศ์ พรมทา
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1258
23528
ด.ญ.ยมลพร ขีดเขียน
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1259
23529
ด.ญ.รวิสรา ลาดนอก
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1260
23530
ด.ญ.รัตนา เมฆนิติ
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1261
23531
ด.ญ.รุ่งนภา หมอกฤทธิ์
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1262
23532
ด.ญ.สมฤทัย ขำคล้า
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1263
23533
ด.ญ.สุกัญญา สุวรรณโชติ
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1264
23534
ด.ญ.อทิตยา บัวเสริฐ
3
12
ทั่วไป
น.ส. สุวาลี ลีลาวานิชกิจ นางมาลี เพิ่มทอง
1265
22598
นายธนาวัฒน์ ไพโรจน์อมรยุทธ์
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1266
22600
นายภูวดล บุญเสมอ
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1267
22707
นายนพณัฐ นวลรัตน์
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1268
22709
นายพิชญุตม์ ศรีโพธิ์
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1269
22579
น.ส.นฤมล พรมศักดิ์
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1270
22610
น.ส.เขมิกา ธรรมชีวัน
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1271
22611
น.ส.จิดาภา วงศ์ทิพรัตน์
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1272
22612
น.ส.จิตติรัตน์ ไชยพรมมา
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1273
22613
น.ส.ชนากานต์ จันทร์ประทุม
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1274
22618
น.ส.นภัสสร เวทวงษ์
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1275
22619
น.ส.นัฎฐ์นรี จันมณี
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1276
22620
น.ส.พรกมล ฟักแก้ว
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1277
22622
น.ส.มันทนา ไกรเดช
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1278
22696
น.ส.นันทวรรณ ขันติ
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1279
22698
น.ส.พัสตราภรณ์ แวงแสน
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1280
22702
น.ส.หฤทัย สดใส
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1281
22713
น.ส.กรรณิการ์ วงศ์ประเสริฐ
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1282
22715
น.ส.กัญญาณัฐ คงอยู่
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1283
22716
น.ส.กานต์ธิดา สมานมิตร
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1284
22729
น.ส.พรวดี รัตนชมภู
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1285
22739
น.ส.สุนิสา คำมะฤทธิ์
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1286
22740
น.ส.สุภาวดี คำแก้ว
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1287
22741
น.ส.อภิญญา สาสอน
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1288
22770
น.ส.พิชญาภา เจริญผล
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1289
22773
น.ส.วนิดา แก่นบุบผา
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1290
22883
น.ส.นันทวัน สมญาประเสริฐ
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1291
22886
น.ส.มนัสนันท์ ตะยาภรณ์
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1292
22892
น.ส.ศศิธร คงภักดี
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1293
22921
น.ส.ชลธิชา แสงสุวรรณ
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1294
22930
น.ส.รัตติยา นุ่มเจริญ
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1295
24580
น.ส.เยาวพา กิจจาวิเศษ
4
1
วิทย์ คณิต
น.ส. ปวริศา เรืองภักดี -
1296
22596
นายตะวัน มอสันเที๊ยะ
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1297
22597
นายทิวกาล เจริญชนม์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1298
22605
นายเหมันต์ ทิพย์ปัญญา
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1299
22636
นายธนบดี โลพลพิธ
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1300
22640
นายวรรธนัย วิรัติพันธ์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1301
22642
นายวิระชัย แก่นจันทร์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1302
22682
นายสิทธิชัย นิยมมิตร์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1303
22948
นายธนโชติ ใจดี
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1304
24581
นายกฤษฎา บัวศรี
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1305
24582
นายณัฐพล พึ่งกลาง
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1306
24583
นายศิวพล ประกอบสุข
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1307
24605
นายธนวัฒน์ สุวรรณพันธ์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1308
22246
น.ส.กนกวรรณ บุญเจริญ
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1309
22608
น.ส.กรวรรณ อรรคบุตร
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1310
22616
น.ส.ณหทัย ทองจีน
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1311
22617
น.ส.ณิชารีย์ นิยมดี
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1312
22623
น.ส.ลลิดา เข็มนาค
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1313
22685
น.ส.กมลวรรณ ถนอมพจน์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1314
22857
น.ส.สุพัชรี รัตนวงศ์ภักดิ์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1315
23573
น.ส.ณัฐรินี ชูแสงโรจน์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1316
24584
น.ส.กัญญารัตน์ สุขอรุณ
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1317
24585
น.ส.ธนวรรณ ประกอบธรรม
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1318
24586
น.ส.นันนพร ตะเภาพงษ์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1319
24587
น.ส.น้ำฝน นาจาน
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1320
24588
น.ส.ปาลิดา พิละมาตย์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1321
24589
น.ส.มนัญชยา พงษ์นัยรัตน์
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1322
24590
น.ส.มานิกา สันทะเนือง
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1323
24591
น.ส.มาลิสา แก้วใจ
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1324
24592
น.ส.วิจิตรา งามเสงี่ยม
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1325
24594
น.ส.อรัญญา ห้วยศิลา
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1326
24596
น.ส.อาภาภัทร พิมพ์วรรณ
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1327
24611
น.ส.มนพร ดุจดา
4
2
วิทย์ คณิต
น.ส. ณรงค์ จันทรมหา -
1328
22568
นายธนวัฒน์ ธรรมสิทธิ์
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1329
22570
นายปุณณานันท์ เทพศาสตรา
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1330
22594
นายชยพล สีดา
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1331
22603
นายสรวิชญ์ ผุดกระจ่าง
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1332
22606
นายอัศวิน สระทองรอด
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1333
22637
นายพัฒนพงศ์ พุ่มเมฆ
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1334
22638
นายภูวเดช วงษ์พนัส
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1335
22646
นายอาทิตย์ ชราชิต
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1336
22583
น.ส.ปัทมา ประเทืองผล
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1337
22584
น.ส.ปิยฉัตร แหกกลาง
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1338
22589
น.ส.สาธิมา ผ่องธีระพงศ์
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1339
22621
น.ส.มณีรัตน์ แก้วศรีคร้าม
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1340
22624
น.ส.สิริญาภร กลิ่นประทุม
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1341
22647
น.ส.กฤติกา เชื้อเฉลิม
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1342
22649
น.ส.ชุติกาญจน์ พิมพ์เงิน
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1343
22651
น.ส.ทัศนีย์ เงินเหรียญ
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1344
22653
น.ส.มัชฌิมา พรมชาติ
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1345
22655
น.ส.รินรดา เจริญจิตต์
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1346
22656
น.ส.รุ่งวราภรณ์ อ่อนมณี
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1347
22658
น.ส.วันวิสา คล้ายจินดา
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1348
22661
น.ส.ศุภิสรา กองทุน
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1349
22662
น.ส.สายทิพย์ ฆวีวงค์
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1350
22663
น.ส.สิรีธร รอดสุภาษิต
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1351
22664
น.ส.สุจิรา สุขสวัสดิ์
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1352
22665
น.ส.อรนุช อ่อนสติ
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1353
23572
น.ส.พรนภา ภูมิลุน
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1354
24650
น.ส.ปวันรัตน์ วรินทักษะ
4
3
วิทย์ คณิต
นางจำเรียง สดใส -
1355
22567
นายทัชฐพงศ์ ธรรมสุทธิไพศาล
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1356
22569
นายปิยพนธ์ บรรจงกิจ
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1357
22790
นายสิงหา งามประเสริฐ
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1358
22864
นายธีรภัทร สุดวิเศษ
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1359
24598
นายธวัชชัย ชากลม
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1360
22718
น.ส.จุฑาทิพย์ เถาว์ทุมมา
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1361
22719
น.ส.จุฑามาศ น้าวัฒนไพบูลย์
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1362
22722
น.ส.ณัฏฐนิชา คุ้มญาติ
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1363
22728
น.ส.ปภาวรินท์ พรหมรักษา
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1364
22730
น.ส.ภาวินี ศรีสมัย
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1365
22733
น.ส.วิมลนันท์ ธนินนิธินันท์
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1366
22797
น.ส.ชุติกาญจน์ รักป้อม
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1367
22846
น.ส.กนกพร บุญบรรจง
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1368
22881
น.ส.ญาตาวี ประเสริฐสุข
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1369
22885
น.ส.เพชรฎา เพ็ชรทอง
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1370
22888
น.ส.รมณียา วรรณศรี
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1371
22896
น.ส.อสมา ฬุคามคูหา
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1372
22933
น.ส.สุพิชฌาย์ จักรใจ
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1373
24599
น.ส.กนกวรรณ บัวหลวง
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1374
24600
น.ส.กัญญาพัชร ยุธะนัง
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1375
24601
น.ส.รุจรวี คงทน
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1376
24602
น.ส.สบันงา มหมัติ
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1377
24603
น.ส.สวรรญา พิมพ์ตัน
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1378
24657
น.ส.ธัญย์ชนก สระหมัด
4
4
ภาษา-คณิต
นางรงค์รุจา พรหมบุบผา นาย ทรงพล มาลาสาย
1379
22631
นายจารุวิทย์ ปากวิเศษ
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1380
22681
นายศุภกานต์ สว่างแจ้ง
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1381
22683
นายสิรวิชญ์ คำมะฤทธิ์
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1382
22706
นายธนกฤต สำเนียงเพราะ
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1383
24623
นายสุดสยาม สีพนามน้อย
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1384
24625
นายภูมิพัฒน์ ศิริคช
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1385
22609
น.ส.กัณฑ์กมล จันทฤทธิ์
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1386
22666
น.ส.อรอนงค์ พวงธนะสาร
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1387
22691
น.ส.จุฑาลักษณ์ ปราศจาก
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1388
22703
น.ส.อริณชยา สายัญ
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1389
22725
น.ส.ธิดารัตน์ ก้านเหลือง
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1390
22765
น.ส.ปณิดา ยมหา
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1391
22766
น.ส.ประไพพัตร นพฤทธิ์
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1392
22767
น.ส.ประภัสสร มืมขุนทด
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1393
22768
น.ส.ปิยานุช สมุทรคีรี
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1394
22780
น.ส.อินทิรา มุ่งดี
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1395
22794
น.ส.กุลธิดา สอนใต้
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1396
22806
น.ส.ปภาวดี ทองทราย
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1397
22809
น.ส.พัชชาภา วงศ์ศรี
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1398
22814
น.ส.รุ่งนภา เนินพยม
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1399
22815
น.ส.สุพิชฌาย์ ทิเปี้ยง
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1400
22847
น.ส.กานต์พิชชา จันทรประทุม
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1401
22848
น.ส.จริยา ศรีขุนเหี่ยว
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1402
22850
น.ส.นิราภร เทียนแสง
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1403
22852
น.ส.ปนัดดา ศิริโกศล
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1404
22879
น.ส.ชลดา ขอบทอง
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1405
22880
น.ส.ชโลธี สีดา
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1406
24604
น.ส.สายน้ำผึ้ง แสงจันทร์
4
5
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. รัตนา ถาวร -
1407
22565
นายก้องธาฎา บุญศรี
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1408
22667
นายกรวิชณ์ กิจปรีชารัตน์
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1409
22746
นายธนกร ม่วงพู
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1410
22752
นายวัฒนชัย อามาตย์มนตรี
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1411
22753
นายวีรภัทร พูลทวีป
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1412
22754
นายวีรภัทร แกล้วกล้า
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1413
22755
นายเสฏฐวุฒิ ไยสว่าง
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1414
22791
นายสิทธิโชค เครือเอี่ยม
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1415
22781
นายดนัย ประวันเทา
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1416
22868
นายนิติภูมิ ปัญญาว่อง
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1417
22957
นายวีรภัทร สีดา
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1418
22988
นายพุฒิพงศ์ สุวรรณสว่าง
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1419
22574
น.ส.กุลปริยา อุตศรี
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1420
22576
น.ส.ชนากานต์ วิสุทธิชัยโสภณ
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1421
22577
น.ส.ณัฐสุดา สีดา
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1422
22581
น.ส.บุษบากร ชูไสว
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1423
22582
น.ส.เบญจมาศ เมาไธสง
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1424
22585
น.ส.วทันยา อภิบูลย์
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1425
22586
น.ส.วนัดดา วงศ์เจริญ
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1426
22774
น.ส.วรัญญา พิษนอก
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1427
22777
น.ส.สาริศา ทรัพย์สิน
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1428
22964
น.ส.กนกวรรณ นุมอญ
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1429
24606
น.ส.กวงจิ่ง แซ่หย่าง
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1430
24607
น.ส.กัลยาณี สียางนอก
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1431
24608
น.ส.จันทร์ดารา ดีใต้
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา น.ส. สิริรัตน์ สุริยะ
1432
24609
น.ส.นิตยา บุญสุข
4
6
ภาษาต่างประเทศ
น.ส. สิริกัญญา สาธิกวิทยา