หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
ระเบียบชมรม
รายชื่อโรงเรียน
สมาชิกชมรม
คณะกรรมการ
ใบสมัครสมาชิกชมรม


คณะกรรมการชมรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
1. นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ ประธาน บ้านค่าย
2. นายกมล ชุ่มเจริญ รองประธานคนที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
3. นายเบญจรงค์ บรรเริงเสนาะ รองประธานคนที่ 2  
4. นายประยูร สดใส รองประธานคนที่ 3  
5. นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข เลขานุการ 1  
6. นายนภดล แสนผูก เลขานุการ 2  
7. นางประไพ ศิริโวหาร เหรัญญิก 1  
8. นางชนิตา แก้วประดับ เหรัญญิก 2  
9. นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ นายทะเบียน 1  
10. นายณรงค์ มนต์ประสิทธิฺ์ นายทะเบียน 2  
       
ฝ่ายทะเบียน
  นายสถิตย์ วงษ์พิทักษ์ ฝ่ายวิชาการ  
  นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ    
  นางวดีภรณ์ ผดุงผล    
       
  ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ สุทธิ    
  นายมานพ ศรรภู่ก่า    
       
       

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
http://118.175.7.83/~teacherbankhai