หน้าหลั
วัตถุประสงค์
ระเบียบชมรม
รายชื่อโรงเรียน
สมาชิกชมรม
คณะกรรมการ
ใบสมัครสมาชิกชมรม

วัตถุประสงค์

ชมรมมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
(1)  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(2)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานการศึกษา การกีฬาและ สุขภาพอนามัยของสมาชิก
(3)  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดกิจกรรมต่างๆระหว่างสมาชิก
(4)   เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและผลงานวิชาการทางการศึกษาของสมาชิก
(5)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสนับสนุนสวัสดิการของสมาชิก
(6)  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและตำแหน่งวิทยฐานะ ของสมาชิก
(7)  เพื่อพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ของสมาชิกที่มีต่อบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(8)  ไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
(9)  อื่นที่ไม่ขัดต่อ ( 1 ) – ( 8 )

สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
http://118.175.7.83/~teacherbankhai