หน้าหลัก
วัตถุประสงค์
ระเบียบชมรม
รายชื่อโรงเรียน
สมาชิกชมรม
คณะกรรมการ
ใบสมัครสมาชิกชมรม

รายชื่อโรงเรียน ในเขตอำเภอบ้านค่าย
ลำดับที่ โรงเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

บ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
บ้านบึงต้นชัน
วัดหนองพะวา
วัดปทุมาวาส
วัดหนองกรับ
บ้านคลองขนุน
บ้านหนองฆ้อ
ชุมชนวัดหนองคอกหมู
วัดห้วงหิน
บ้านเขาลอย
บ้านเขาหวาย
บ้านคลองยายเมือง
บ้านชากมะหาด
บ้านตีนเนิน
บ้านท่าเสา
บ้านมาบตอง
บ้านมาบป่าหวาย
บ้านหนองละลอก
บ้านหนองสะพาน
บ้านหลังเขา
บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
วัดเกาะ
วัดชากกอไผ่
วัดดอนจันทน์
วัดตาขัน
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านค่าย
วัดไผ่ล้อม
วัดละหารไร่
วัดหนองกระบอก
วัดหนองตะแบก
สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
http://118.175.7.83/~teacherbankhai